Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 510 Прието с Протокол № 22/20.05.2021 г.

 На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21,  ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 1, чл. 8, ал. 1 и ал. 9, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 26, ал. 1, т. 1 и чл. 30 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Заявление вх.№ОИ-10-8/27.01.2021 г. и извлечение от Протокол №16/26.04.2021 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021 г. за продажба на незастроен общински имот, представляващ УПИ XХVII-1454 в кв. 79 по Регулационния и застроителен план на с. Червена вода, ЕКАТТЕ: 80460  Община Русе, одобрен със Заповед №2584/16.07.1991 г. на ОНС – Русе, с площ от 315 кв.м., отреден за жилищно застрояване, предмет на АЧОС №8113/26.09.2016, вписан под №115, том 36, н.д. 7262, ДВР 13624, вх.рег. №13961 от 30.09.2016 г. по описа на Службата по вписвания – Русе  и Акт №10059/01.04.2021 г. за поправка на АЧОС №8113/26.09.2016 г., вписан под №129, том 9, н.д. 1853, ДВР 3357, вх.рег. №3378 от 05.04.2021 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 3 205,00 лева.

2. Дава съгласие за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на незастроен общински имот, представляващ УПИ XХVII-1454 в кв. 79 по Регулационния и застроителен план на с. Червена вода, ЕКАТТЕ: 80460  Община Русе, одобрен със Заповед №2584/16.07.1991 г. на ОНС – Русе, с площ от 315 кв.м., отреден за жилищно застрояване, предмет на АЧОС №8113/26.09.2016, вписан под №115, том 36, н.д. 7262, ДВР 13624, вх.рег. №13961 от 30.09.2016 г. по описа на Службата по вписвания – Русе  и Акт №10059/01.04.2021 г. за поправка на АЧОС №8113/26.09.2016 г., вписан под №129, том 9, н.д. 1853, ДВР 3357, вх.рег. №3378 от 05.04.2021 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, при начална тръжна цена 3 205,00 лв., без дължими данъци и такси. Последните са за сметка на спечелилия търга участник – купувач.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)