Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 510 Прието с Протокол № 23/21.03.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т 8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1, ал. 9 и ал. 10, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинска собственост, във връзка с чл. 30 от Наредба № 1 на Общинския съвет Русе, протокол № 8/09.11.2012 г. на Комисията по общинска собственост и заявление за откриване процедура за продажба, Общинският съвет реши:

1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2013 г., като включва общински недвижим имот, представляващ незастроено дворно място с идентификатор 63427.9.601 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе с площ 468 кв.м., находящ се в гр. Русе, кв. „Долапите”, ул. „Димитър Гичев”, предмет на Акт за частна общинска собственост № 6683/11.06.2012 г., с прогнозен приход от продажбата му в размер на 8800 лв.
2. Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, представляващ дворно място с идентификатор 63427.9.601 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе с площ 468 кв.м., с административен адрес: гр. Русе, кв. „Долапите”, ул. „Димитър Гичев”, предмет на АЧОС № 6683/11.06.2012 г., с начална тръжна цена 8800 лв. без включен ДДС. Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия участник – купувач.
3. Задължава Кмета на Община Русе да организира провеждането на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижимия имот описан в т. 2.
4. Упълномощава Кмета на Община Русе въз основа на резултатите от търга да издаде заповед, с която да се определи спечелилия участник, цената, сроковете, условията на плащане и сключи договор за продажба с лицето, спечелило конкурса.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)