Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 510

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 510
Прието с Протокол № 25/19.03.2009 г.

На основание чл. 21, ал. 1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал. 1, т.1, чл. 17, ал. 2, 3, 4, 5 и 7, чл. 18 и чл. 19 от Наредба №2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили, издадена от Министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 32 от 29.03.2002 г., изм. и доп. (Наредба №2), общинският съвет реши:

І. Утвърждава предложените в Приложение №1 тролейбусни и автобусни разписания на градските линии от Общинската транспортна схема, утвърдена с Решение на Общинския съвет № 694 / 29.07.2005 г., изменено и допълнено с Решение № 374/ Пр.19/20.11.2008 г. и определя съгласно Приложения с номера № 2, № 3 и № 4 линиите и курсовете, които да бъдат обявени за изпълнение с автобуси за превоз на трудноподвижни лица.
ІІ. На основание чл. 17, ал. 1, т. 3 и чл. 17, ал. 3 от Наредба № 2, да бъде проведен конкурс за възлагане на превозите по всички градски автобусни линии от утвърдената с Решение № 694, прието с Протокол № 34/29.07.2005 г., Общинска транспортна схема, за срок от 10 (десет) години.
ІІІ. В съответствие с чл. 2 от Наредба № 2, в конкурса могат да участват физически и юридически лица, регистрирани като търговци, които притежават лицензия и други документи, които се изискват от Закона за автомобилните превози и приложимите подзаконови нормативни актове.
ІV. С настоящото Решение Общинският съвет делегира изпълнението на своите функции относно провеждането на конкурса на Кмета на Община Русе и го оправомощава да предприеме, извърши и приеме всички правни и фактически действия по провеждането на конкурса.
V. Възлага на Кмета на Община Русе, със заповедта си по чл. 17, ал. 4 от Наредба №2, да разпредели всички градски автобусни линии от утвърдената с решение №694, прието с Протокол №34/29.07.2005 г., Общинска транспортна схема на групи от линии при спазване на принципа на комбиниране на ефективни с неефективни линии. За всяка група от линии да се определят необходимия брой основни и резервни превозни средства. Със същата заповед да се утвърди конкурсната документация, включително проект на договор за възлагане на превозите, съобразен с предмета на конкурса и изискванията, посочени в настоящото Решение. Упълномощава Кмета на Общината да договаря с класираните лица условия на договора, неуредени с това Решение, и да сключи договор при така постигнатите договорености.
VІ. На основание чл. 17, ал. 5 от Наредба №2, Общинският съвет определя състава на комисията за провеждане на конкурса и оценка на постъпилите предложения, както следва – Председател и членове, общо 14 (четиринадесет) броя, от които:
Един правоспособен юрист;
Представители на Общината – петима общински съветници и двама представители на общинската администрация;
Един представител на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”;
Един представител на ОДП гр. Русе – „Пътна полиция”;
Един представител на Териториалната данъчна дирекция – Русе (Териториална дирекция на Национална агенция за приходите – Русе);
Трима представители на браншовите организации в областта на автомобилния транспорт. В заповедта по чл. 17, ал. 6 от Наредба №2, Кметът на Община Русе да определи персоналния състав на комисията, като посочи поименно предварително избраните от Общински съвет нейни членове, и да определи правила за избиране на Председател на комисията, както и правила за работа и за вземане на решения.
VІІ. На основание чл. 19, ал. 1 от Наредба №2, Общинският съвет утвърждавa критерии, показатели и начин за оценка и класиране на кандидатите както следва:
1. Екологичност на превозните средства (К1):
Всяко превозно средство със сертификат за екологично работещ двигател получава съответните точки:
ЕВРО 5 получава 15 (петнадесет) точки;
ЕВРО 4 получава 10 (десет) точки;
ЕВРО 3 получава 8 (осем) точки;
ЕВРО 2 получава 6 (шест) точки;
ЕВРО 1 получава 2 (две) точки;
Точките по този критерий се образуват като сбор от получените точки за всяко от основните МПС (автобусите, предвидени за изпълнение на съответните разписания, без резервните).
Обстоятелствата по този критерий се доказват чрез свидетелството за регистрация на МПС или чрез сертификат за типово одобрение, приложен към договора за покупко-продажба (предварителен или окончателен) или към договора за лизинг. Когато документите са на език, различен от българския, те задължително се представят с официален превод на български език.
2. Цени и социални облекчения (К2):
Най-ниската оферирана цена (мин. Ц.) се приема за базисна и кандидатът получава 10 (десет) точки. Всяка следваща оферирана цена, по-висока от базисната, получава -1 (минус една) точка до изчерпване на точките по критерия. Цената е единична цена на един билет, покриващ разходите за транспорт от началния до крайния пункт за един пакет линии.
Предложените социални облекчения се оценяват от комисията, като всяко получава по 0,2 (нула цяло и две) точки.
Точките по този критерий се образуват като сбор от получените точки от цената и социалните облекчения. Цената и социалните облекчения се вписват в договора на съответния класиран кандидат.
3. Оборудване на превозните средства за превоз на трудноподвижни лица (К3):
Всяко превозно средство, оборудвано за превоз на трудноподвижни лица, получава по 10 (десет) точки. Превозните средства без такова оборудване получават по 0 (нула) точки. Точките по този критерий се образуват като сбор от получените точки за всяко МПС.
Обстоятелствата по този критерий се доказват чрез представяне на Протокол за извършен периодичен технически преглед за проверка на техническата изправност на ППС и карта за допълнителен преглед на превозните средства издадени от пункт за технически прегледи на ППС и удостоверяващи годността на автобусите за обществен превоз на трудноподвижни лица.
Когато кандидат участва в конкурса, представяйки договор за покупко-продажба (предварителен или окончателен) или за лизинг на превозните средства, с които ще изпълнява задълженията си при евентуално сключване на договор за възлагане на превозите, обстоятелствата по този критерий се доказват чрез декларация от производителя за съответствие с изискванията за транспортна годност на автобуса за обществен превоз на трудноподвижни лица, покриваща критериите за обслужване на трудноподвижни лица по Приложение 4 към чл. 8, ал. 2 от Наредба № 33 от 3 ноември 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България, и техническа документация на автобуса относно критериите за обслужване на трудноподвижни лица. Когато документите са на език, различен от българския, те задължително се представят с официален превод на български език.
4. Възрастов състав на автомобилите по първоначална регистрация (К4):
Определя се средната възраст на парка, с който участва съответният кандидат, и съответстващият й брой точки, както следва:
При средна възраст на парка между 0 (нула) и 1 (една) година – 25 (двадесет и пет) точки;
При средна възраст на парка над 1 (една) до 5 (пет) години – 15 (петнадесет) точки;
При средна възраст на парка над 5 (пет) до 10 (десет) години – 5 (пет) точки;
При средна възраст на парка над 10 (десет) до 15 (петнадесет) години – 3 (три) точки.
Обстоятелствата по този критерий се доказват по един от следните начини:
За регистрирани МПС – чрез регистрационните документи (свидетелство за регистрация) на автобусите, като при констатиране на несъответствие на данните от регистрационния документ с годината на фактическо производство на МПС, указана на табелката на същото, оценяването се извършва по годината на фактическо производство на МПС, указана на табелката му.
За нови, нерегистрирани, МПС – договор за покупко-продажба (предварителен или окончателен) или договор за лизинг на превозните средства, с които ще се изпълняват задълженията при евентуално възлагане, като в договора следва да е описано дали ще се закупуват или наемат нови автобуси или употребявани такива. В последния случай е необходимо за всеки автобус да бъде посочена годината на производство. При сключен договор за покупко-продажба (предварителен или окончателен) или договор за лизинг на нови превозни средства, други документи за доказване възрастта им (освен самия договор) не се изискват. Когато документите са на език, различен от българския, те задължително се представят с официален превод на български език.
5. НАЧИН НА КЛАСИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА:
Всяко предложение, на база внесената оферта, формира обща оценка в точки, представляваща комплексна оценка от горните критерии, и определена по следната формула:
Обща оценка = 0,7*(сума от броя автобуси*(К1+К3+К4)) + 0,3*К2
Където:
К1, К2, К3 и К4 са точките по критериите по-горе;
0,7 и 0,3 са коефициенти на тежест при формиране на крайната оценка.
Поредността в класирането е на база комплексната оценка на всяко предложение, като на първо място се класира предложението на този кандидат, който е с най-голям общ брой точки. При равенство се класира получилият по-голям брой точки по критерий „Възрастов състав на автомобилите по първоначална регистрация” кандидат. При второ равенство се класира този кандидат, който е получил по-голям сбор от точки по критериите „Възрастов състав на автомобилите по първоначална регистрация” и „Екологичност на превозните средства”. При трето равенство се класира този кандидат, чието оборудване на превозните средства за превоз на трудноподвижни лица е фабрично.
VІІІ. На основание чл. 22, ал. 2 от Наредба №2, Общинският съвет определя цена на конкурсната документация в размер на 30 лв. (тридесет лева) без ДДС.
ІХ. Допълнителни изисквания:
Допуска се участие в конкурса с договори за покупко-продажба (предварителни или окончателни) на превозни средства, както и с договори за лизинг на превозни средства. Договорът за покупко-продажба (предварителен или окончателен) или договорът за лизинг следва да се представи заедно с оригинал на банкова гаранция за обезпечение на задължението на участника реално да закупи или да наеме автобусите. Размерът на банковата гаранция е 5000 (пет хиляди) лева за всяко транспортно средство – обект на договора за покупко-продажба (предварителен или окончателен) или на договора за лизинг, с което се кандидатства в конкурса. В договора следва ясно да са отразени и/ или декларирани всички обстоятелства, необходими за оценяването на автобусите, съгласно гореописаните критерии. Когато документите са на език, различен от българския, те задължително се представят с официален превод на български език.
Х. Допълнителни разпоредби
§ 1. Отменя изцяло Решение №303, прието с Протокол №17/11.09.2008 г.
§ 2. Отменя изцяло свое Решение №992, прието с Протокол №47/26.05.2006