Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 511 Прието с Протокол № 21/20.04.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА; чл. 3, ал. 2, т. 3; чл. 6, ал. 2; чл. 12, ал. 1; чл. 52, ал. 3 и 4 и чл. 53, т. 1 от ЗОС; чл. 2, ал. 3 и чл. 10, ал. 2 от Наредба № 1 ОбС-Русе за общинската собственост, Общинският съвет реши:

I. Обявява имоти-частна общинска собственост, намиращи се в гр. Русе, ул. „Драма” № 11, както следва:
1. ПИ с идентификатор 63427.2.5759 с площ 3 334 кв.м. по Кадастралната карта на гр. Русе, с трайно предназначение на територията-урбанизирана, с начин на трайно ползване-за други видове спорт, предмет на АЧОС № 6929/05.03.2013 г.
2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.4790.9.2 със застроена площ 220 кв.м., с предназначение-друг вид самостоятелен обект в сграда, брой нива-едно, намиращ се на втори етаж в сграда № 9, разположена в ПИ с идентификатор 63427.2.4790, предмет на АЧОС № 6930/05.03.2013 г.,
за имоти-публична общинска собственост и ги вписва в списъка за имоти-публична общинска собственост. За същите следва да се съставят актове за публична общинска собственост.
II. Предоставя безвъзмездно за управление на ОП „Спортни имоти“, недвижими имоти, намиращи се в гр. Русе, ул. „Драма“ № 11, представляващи:
1. ПИ с идентификатор 63427.2.5759 с площ 3 334 кв.м. по Кадастралната карта на гр. Русе, с трайно предназначение на територията-урбанизирана, с начин на трайно ползване-за други видове спорт.
2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.4790.9.2 със застроена площ 220 кв.м., с предназначение-друг вид самостоятелен обект в сграда, брой нива-едно, намиращ се на втори етаж в сграда № 9, разположена в ПИ с идентификатор 63427.2.4790.
III. Допълва Приложение № 1 на Правилника за дейността на ОП „Спортни имоти“-„Списък на спортните обекти, общинска собственост предоставени за управление на ОП „Спортни имоти“, като добавя:
1. ПИ с идентификатор 63427.2.5759 с площ 3 334 кв.м. по Кадастралната карта на гр. Русе, с трайно предназначение на територията-урбанизирана, с начин на трайно ползване-за други видове спорт.
2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.4790.9.2 със застроена площ 220 кв.м., с предназначение-друг вид самостоятелен обект в сграда, брой нива-едно, намиращ се на втори етаж в сграда № 9, разположена в ПИ с идентификатор 63427.2.4790, намиращи се в гр. Русе, ул. „Драма” № 11.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ,
ЗАМ-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(ДИМИТЪР КЪНЧЕВ)