Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 511 Прието с Протокол № 22/20.05.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21,  ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 1, чл. 8, ал. 1 и ал. 9, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 26, ал. 1, т. 1 и чл. 30 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Заявление вх.№ОИ-10-105/22.12.2020 г. и извлечение от Протокол №16/26.04.2021 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021 г. за продажба на поземлен имот с идентификатор 63427.4.129 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Русе, с площ от 165 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m), с административен адрес: гр. Русе, ж.к. „Дружба 1“, ул. „Връшка чука“ №12, предмет на АЧОС №7095/11.11.2013 г., вписан под №163, том 41, ДВР 15897, н.д. 8140, вх.рег. №16201 от 15.11.2013 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 11 951,00 лева.

2. Дава съгласие за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 63427.4.129 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Русе, с площ от 165 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m), с административен адрес: гр. Русе, ж.к. „Дружба 1“, ул. „Връшка чука“ №12, предмет на АЧОС №7095/11.11.2013 г., вписан под №163, том 41, ДВР 15897, н.д. 8140, вх.рег. №16201 от 15.11.2013 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, при начална тръжна цена 11 951,00 лв., без дължими данъци и такси.

Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на тръжната процедура и са за сметка на спечелилия участник – купувач.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)