Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 511 Прието с Протокол № 23/21.03.2013 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл. 21, ал.2 от ЗМСМА; чл.36, ал. 1, т. 3 от ЗОС и чл.34, ал. 1, т. 3 от Наредба № 1 за общинската собственост на ОбС-Русе, Общинският съвет реши:

Дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община Русе и наследниците на Марин Христов Владов, чрез откупуване частта на физическите лица от Община Русе в имот № 017008, намиращ се в землището на с. Червена вода, Община Русе, мест. „Батмиш”, представляваща 0,985/1,231 дка ид. части, срещу заплащане от Община Русе на цена от 980 лева.
Решението подлежи на обжалване чрез ОбС-Русе пред Административен съд-Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)