Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 512 Прието с Протокол № 21/20.04.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 2 и ал. 7 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, във връзка с чл. 1, т. 1, чл. 2, ал. 1, т. 14, чл. 3, чл. 4 и чл. 5 от Наредба №2 на Русе за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общинският съвет реши:
Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на част с площ от 58,35 кв.м, представляваща помещение разположено на първи етаж в южната част на едноетажна масивна сграда № 0.277.8 по Кадастралния план на гр. Мартен, ЕКАТЕ 47336, Община Русе, със застроена площ на цялата сграда 115 кв.м., разположена в ПИ № 0.277 по Кадастралния план на гр. Мартен, ЕКАТТЕ 47336, Община Русе, представляващ УПИ VIII-277 за общински център в кв. 18А, по регулационен план на гр. Мартен, Община Русе, находящ се в гр. Мартен, ул. „Христо Смирненски“ и ул. “Родопи“, предмет на АПОС №7332/02.09.2014 г., като офис, с начална тръжна месечна наемна цена 142,00 лв. /сто четиридесет и два лева/ без включен ДДС.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ,
ЗАМ-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(ДИМИТЪР КЪНЧЕВ)