Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 512 Прието с Протокол № 22/20.05.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21,  ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36, ал. 1, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 34, ал. 1, т.2 и чл. 34, ал. 3 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Заявление вх. №94А-5517-1 от 28.01.2021 г. и извлечение от Протокол №16/26.04.2021 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

Дава съгласие за прекратяване на съсобствеността между Община Русе и Ана Георгиева Ангелова, чрез изкупуване дела на Община Русе, представляващ 194,55/509 ид.ч. от поземлен имот с идентификатор 63427.2.2986 по КККР на гр. Русе, целият с площ от 509 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m), с адрес гр. Русе, ул. „Тодор Каблешков“ №7, предмет на АЧОС №8687/28.08.2018 г., вписан под №112, том 27, н.д. 5599, ДВР 11130, вх.рег. №11412 от 30.08.2018 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, от Ана Георгиева Ангелова срещу заплащане на цена в размер на 50 398,00 лв., без включени дължими данъци и такси, които се дължат от Ана Георгиева Ангелова.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                   (Иво Пазарджиев)