Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 512 Прието с Протокол № 23/21.03.2013 г.

На основание чл. 21 ал.2 и чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 36, ал.1, т.2 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл.34, ал. 1, т.2 от Наредба №1 на Общински съвет-Русе, във връзка с протокол № 10 от 30.01.2013 г. на Комисията по общинска собственост, искане вх.№ 94ПП/112 от 23.02.2012 г. до Кмета на Община Русе от Паунка Петрова Кяшева от град Мартен, действаща лично за себе си и като пълномощник на: Василка Пенева Костова, Пеню Георгиев Кяшев и Тонка Георгиева Кяшева, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за прекратяване съсобствеността между Община Русе и Паунка Петрова Кяшева, Василка Пенева Костова, Пеню Георгиев Кяшев и Тонка Георгиева Кяшева, чрез изкупуване частта на общината, представляваща 500/3258 идеални части от застроен поземлен имот № 456 в кв. 90 съгласно действащ кадастрален план на град Мартен, община Русе, ул. „Св.Св. Кирил и Методий” и ул. „Шести септември”, целият с площ от 3258 кв.м., предмет на АЧОС № 6859/04.01.2013 г.(вписан под № 128, том 1, дв.вх.р. 505, н.д.114, вх. № 525 от 16.01.2013 г. на Съдия по вписванията), срещу заплащане пазарната цена в размер на 6300.00 лева, без включени: ДДС, данъци и такси, които са за сметка на купувачите.
2. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)