Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 513 Прието с Протокол № 21/20.04.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 14, ал. 8 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 11 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе, за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общинският съвет реши:

Определя начална наемна цена на месец в размер на 335 лв. (Триста тридесет и пет лева) без включен ДДС, при провеждане на процедура по реда на Глава Пета от Наредба № 1, на Общински съвет – Русе, за общинската собственост, за отдаване под наем, като хижа, на двуетажна масивна сграда със сутерен, със застроена площ от 150,00 кв. м, с предназначение – хижа, заслон, бунгало, застроена в ПИ № 000497 по Картата на възстановената собственост за землището на с. Николово, ЕКАТТЕ 51679, Община Русе, местност „Над село“, описана в АЧОС №8143/09.01.2017 г.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ,
ЗАМ-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(ДИМИТЪР КЪНЧЕВ)