Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 513 Прието с Протокол № 23/21.03.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 2, чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 ЗОС, чл. 8, ал. 1, ал. 9 и ал. 10 ЗОС, чл.41, ал.2 ЗОС и чл.30 от Наредба № 1 на Общинския съвет – Русе, протокол № 10/30.01.2013 г. на Комисията по общинска собственост и заявление за откриване процедура за продажба, Общинският съвет реши:

1. Отхвърля направеното предложение за допълване годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2013 г., с недвижим имот-частна общинска собственост, както следва:
– недвижим имот-частна общинска собственост, предмет на АОС № 3999 от 16.05.2003 г., находящ се в град Мартен, представляващ УПИ VІ-1619 в кв. 54 с площ от 714 кв.м, с прогнозен приход от продажбата му в размер на 20950,00 лева;
– недвижим имот-частна общинска собственост, предмет на АОС № 4000 от 16.05.2003 г, находящ се в град Мартен, представляващ УПИ VІІ-1620 в кв. 54 с площ от 780 кв.м, с прогнозен приход от продажбата му в размер на 22900,00 лева;
2. Отхвърля направеното предложение за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните общински недвижими имоти:
– УПИ VІ-1619 в кв. 54 с площ от 714 кв.м, предмет на АОС № 3999 от 16.05.2003 г. с начална тръжна цена от 20950,00 лева, без включени ДДС, данъци и такси.
Дължимите данъци и такси са за сметка на спечелилият търга.
– УПИ VІІ-1620 в кв. 54 с площ от 780 кв.м, предмет на АОС № 4000 от 16.05.2003 г.с начална тръжна цена от 22900,00 лева, без включени ДДС, данъци и такси.
Дължимите данъци и такси са за сметка на спечелилият търга.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)