Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 513

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 513
Прието с Протокол № 25/19.03.2009 г.

На основание чл.21 ал.1 т.9 ЗМСМА, чл.273, ал. 1 и  ал.2  от Търговския закон и чл. 10 ал.1 т.2 от Наредба №9 на Общински съвет Русе, Общинският съвет реши:

1. Приема крайния ликвидационен баланс на „КАРЕ” ЕООД в ликвидация и освобождава ликвидатора от отговорност.
2. Задължава ликвидатора на „КАРЕ” ЕООД да заяви пред РОС заличаване на дружеството от Търговския регистър, съгласно изискванията на Търговския регистър.