Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 514 Прието с Протокол № 21/20.04.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7, във връзка с чл. 14, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 56, ал. 1 и 5 от ЗУТ, чл. 11, ал. 1 и 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, във връзка с чл. 1, т. 1, чл. 2, ал. 1, т. 1, т. 13, т. 14, т. 33, ал. 2, чл. 3 и чл. 5 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе, за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общинският съвет реши:
Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти, както следва:
1. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за търговска дейност, с размери 2,44/1,74 м и с площ от 4,25 кв. м, в урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІІІ-278, 279-за Общински съвет, Културен дом и търговия, в кв. 12, по регулационния план на с. Сандрово, ЕКАТТЕ 65348, Община Русе, описан в АПОС №3769 от 09.11.2001 г., находящ се в с. Сандрово, Община Русе, ул. „Хан Аспарух“, съобразно предвижданията на утвърдена на 23.11.2016 г. от Главния архитект на Община Русе подробна схема за разполагане на преместваем обект, с начална тръжна месечна наемна цена – 25,00 лв. (Двадесет и пет лева) без включен ДДС.
2. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за търговска дейност, с размери 6,00/9,00 м и спирков навес, с размери 5,00/2,00 м, в УПИ І-1719-За автобусна спирка-център, в кв. 120, по регулационния план на гр. Мартен, ЕКАТТЕ 47336, Община Русе, описан в АПОС №7371 от 17.11.2014 г., находящ се в гр. Мартен, Община Русе, ул. „Христо Смирненски“ и ул. „Райко Даскалов“, съобразно утвърдена на 10.04.2017 г. от Главния архитект на Община Русе подробна схема за разполагане на преместваем обект, с начална тръжна месечна наемна цена – 139,00 лв. (Сто тридесет и девет лева) без включен ДДС.
3. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за продажба на вестници, списания, цигари, безалкохолни напитки, промишлени стоки и копирни услуги, находящ се в гр. Русе, ул. „П. Д. Петков“ и ул. „Раковска“, с площ 10,00 кв. м, т. 580 от Общата схема на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ на територията на гр. Русе, с начална тръжна месечна наемна цена – 130,00 лв. (Сто и тридесет лева) без включен ДДС.
4. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за продажба на вестници и списания, находящ се в гр. Русе, пл. „Свобода“, срещу Централна поща, ъгъла на малката градинка, Зона „Б“, с площ 1,44 кв. м, с начална тръжна месечна наемна цена – 28,00 лв. (Двадесет и осем лева) без включен ДДС.
5. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за цветя №3, находящ се в гр. Русе, ул. „Петър Берон“ и ул. „Св. Троица“ (пред кафе „Шенген“), с площ 6,00 кв. м, с начална тръжна месечна наемна цена – 77,30 лв. (Седемдесет и седем лева и тридесет стотинки) без включен ДДС.
6. Част от терен – публична общинска собственост за поставяне на преместваем обект – павилион за тото-пункт, находящ се в гр. Русе, ж.к. „Дружба-3“, ул. „Даме Груев“, кв. 592, до бл. 6, с площ 25,00 кв. м, т. 399 от Общата схема на преместваеми обекти на територията на гр. Русе, с начална тръжна месечна наемна цена – 78,00 лв. (Седемдесет и осем лева) без включен ДДС.
7. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за каса, находящ се в гр. Русе, ж. к. „Дружба-3“, ул. „Даме Груев“, северозападно от бл. 6, с площ 30,00 кв. м, т. 31 от Общата схема на преместваеми обекти на територията на гр. Русе, с начална тръжна месечна наемна цена – 72,00 лв. (Седемдесет и два лева) без включен ДДС.
8. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на щанд за продажба на сладолед, позиция „А-8“, находящ се в гр. Русе, пл. “Хан Кубрат“, зона „А“, с площ 4,00 кв. м, елемент на одобрената от Общински съвет – Русе с Решение №1179, прието с Протокол №42 от 16.10.2014 г., Обща схема на преместваемите обекти по чл. 56 от ЗУТ за територията на Зона „А“ по ул. „Александровска“ – гр. Русе (от пл. „Свобода“ до пл. „Батенберг“), с начална тръжна месечна наемна цена – 186,00 лв. (Сто осемдесет и шест лева) без включен ДДС.
9. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на щанд за продажба на сладолед, позиция „А-10“, находящ се в гр. Русе, пл. “Хан Кубрат“, зона „А“, с площ 4,00 кв. м, елемент на одобрената от Общински съвет – Русе с Решение №1179, прието с Протокол №42 от 16.10.2014 г., Обща схема на преместваемите обекти по чл. 56 от ЗУТ за територията на Зона „А“ по ул. „Александровска“ – гр. Русе (от пл. „Свобода“ до пл. „Батенберг“), с начална тръжна месечна наемна цена – 186,00 лв. (Сто осемдесет и шест лева) без включен ДДС.
10. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на щанд за продажба на сладолед, позиция „А-11“, находящ се в гр. Русе, пл. “Хан Кубрат“, зона „А“, с площ 4,00 кв. м, елемент на одобрената от Общински съвет – Русе с Решение №1179, прието с Протокол №42 от 16.10.2014 г., Обща схема на преместваемите обекти по чл. 56 от ЗУТ за територията на Зона „А“ по ул. „Александровска“ – гр. Русе (от пл. „Свобода“ до пл. „Батенберг“), с начална тръжна месечна наемна цена – 186,00 лв. (Сто осемдесет и шест лева) без включен ДДС.
11. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на щанд за продажба на пуканки и царевица, позиция „А-6“, находящ се в гр. Русе, пл. “Елиас Канети“, зона „А“, с площ 3,00 кв. м, елемент на одобрената от Общински съвет – Русе с Решение №1179, прието с Протокол №42 от 16.10.2014 г., Обща схема на преместваемите обекти по чл. 56 от ЗУТ за територията на Зона „А“ по ул. „Александровска“ – гр. Русе (от пл. „Свобода“ до пл. „Батенберг“), с начална тръжна месечна наемна цена – 140,00 лв. (Сто и четиридесет лева) без включен ДДС.
12. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – щанд за продажба на сладолед, находящ се в гр. Русе, ул. „Александровска“, пред №71, зона „В1“, с размери 2,00/2,00 м и с площ 4,00 кв. м, елемент на одобрената от Общински съвет-Русе с Решение №947, прието с Протокол №47 от 15.07.2010 г. Обща схема на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ за територията на Зона „В1“, обхващаща ул. „Александровска“ от площад „Свобода“ до бул. „Цар Освободител“, с начална тръжна месечна наемна цена – 186,00 лв. (Сто осемдесет и шест лева) без включен ДДС.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ,
ЗАМ-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(ДИМИТЪР КЪНЧЕВ)