Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 514 Прието с Протокол № 23/21.03.2013 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.21 ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 ЗОС, чл. 8, ал.1, ал.9 и ал.10 ЗОС, чл.41, ал.2 ЗОС и чл.30 от Наредба № 1 на ОбС Русе за общинската собственост, Заявление за закупуване на имота и извлечение от протокол № 7/27.09.2012 г. на КОС, Общинският съвет реши:

1.Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2013 г., с недвижим имот-частна общинска собственост, предмет на АОС № 6884 от 15.02.2013 г., находящ се в в землището на с. Николово, местност „Дрибак 3,4″, представляващ имот № 503.1455 с площ 491 кв.м. по кадастралния план на селото.
2.Дава съгласие за откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на земеделска земя, представляваща имот № 503.1455 с площ 491 кв.м. в землището на с.Николово, местност „Дрибак 3,4″, предмет на АОС №6884/15.02.2013г. вписан с вх.рег. 2388/20.02.2013г., под №149, том 5, н.д. 942 в АВп, при начална тръжна цена 720,00 лв., без включени ДДС, данъци и такси.
Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия търга.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)