Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 515 Прието с Протокол № 22/20.05.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 14, ал. 2 и 7 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 11, ал. 3 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, чл. 1, т. 1, чл. 2, ал. 1, т. 3 и т. 30.1, ал. 5 на същия член, чл. 3, чл. 4 и чл. 5 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе, за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:

1. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от пет години, като ученически бюфет, на помещение, с площ от                       92,30 кв.м., разположено в сутерена на триетажна и четириетажна част от монолитна сграда, с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.4.361.1, със застроена площ на цялата сграда – 1 835,00 кв. м, с предназначение – сграда за образование, разположена в поземлен имот с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.4.361, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Гео Милев“ №1, описана в Акт за публична общинска собственост (АПОС) №7082/16.10.2013 г., предоставена за управление на СУ „Васил Левски“ – гр. Русе,  с начална тръжна месечна наемна цена – 340,00 лв. (Триста и четиридесет лева) без включен ДДС.

            2. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от пет години, на част с площ от 1,00 кв. м., за поставяне на преместваем обект – автомат за топли напитки, в учителската стая на ОУ „Ангел Кънчев“, разположена на втори етаж в двуетажна монолитна сграда с идентификатор по КККР на            гр. Русе 63427.2.3019.1, със застроена площ на цялата сграда – 671,00 кв. м.,                                     с предназначение – сграда за образование, разположена в поземлен имот с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.3019, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Българска морава“ №4, описана в Акт за публична общинска собственост (АПОС)                №7123/12.12.2013 г., предоставена за управление на ОУ „Ангел Кънчев“– гр. Русе,                           с начална тръжна месечна наемна цена – 88,00 лв. (Осемдесет и осем лева) без включен ДДС.

3. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от пет години, на помещение, като ученически бюфет, с площ от 18,40 кв. м., разположено в едноетажна монолитна сграда, с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.3019.3, със застроена площ на цялата сграда – 483,00 кв. м., с предназначение – сграда за образование, разположена в поземлен имот с идентификатор по КККР на  гр. Русе 63427.2.3019,  с административен адрес: гр. Русе, ул. „Българска морава“ №4, описана в Акт за публична общинска собственост (АПОС) №7123/12.12.2013 г., предоставена за управление на ОУ „Ангел Кънчев“ – гр. Русе, с начална тръжна месечна наемна цена – 68,00 лв. (Шестдесет и осем лева) без включен ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)