Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 515 Прието с Протокол № 23/21.03.2013 г.

На основание с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА; чл.39, ал. 3 от ЗОС; чл. 30 от ЗПУ; чл. 44, ал.3 от Наредба №1 на ОбС – Русе и становище, взето по протокол №8/09.11.2012 год. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие да се учреди на „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД – гр. София с ЕИК121396123, чрез Регионално Управление „Северен Централен Регион” – гр. Плевен възмездно право на ползване за срок от 5 /пет/ години върху недвижим имот – общинска собственост, предмет на акт за частна общинска собственост №3694/24.09.2001 год. и представляващ втори етаж с площ 177,50 кв.м. от двуетажна масивна сграда, построена в УПИ Х-568 от кв. 46 по плана на с. Семерджиево, заедно със съответните идеални части от сградата.
2. Правото на ползване върху имота, подробно описан в т.1 от настоящото решение да се учреди за сумата от 6 210,00 лева, без включени ДДС, данъци и такси, които са за сметка на ползвателя, платими еднократно при сключване на договора.
Настоящото решение подлежи на оспорване пред Административен Съд – гр. Русе в 14 /четиринадесет/ дневен срок по реда на АПК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)