Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 516 Прието с Протокол № 21/20.04.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 2 и 7 от ЗОС, чл. 56, ал. 1 и 5 от ЗУТ, чл. 11, ал. 1 и ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 2, т. 3 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, във връзка с чл. 1, т. 1, чл. 2, ал. 1, т. 1, чл. 2, ал. 2, чл. 3 и чл. 5 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе, за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:

I. Дава съгласие да се проведе публично оповестен присъствен конкурс за отдаване под наем за срок от 7 години на част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за продажба на кафе, чай, безалкохолни напитки, закуски и сладолед, с площ 33,75 кв. м, находящ се в гр. Русе, ЦГЧ, пл. „Свобода“, „Малката градинка“, елемент на зона „Б“, при следните конкурсни условия:
1. Начална конкурсна месечна наемна цена – не по – ниска от 156,00 лв. (Сто петдесет и шест лева) без включен ДДС. Максимален брой точки за критерия – 40;
2. Целогодишен брой на работните места на пълен работен ден, които ще бъдат поддържани в преместваемия обект – минимум 2 (две) работни места. Максимален брой точки за критерия – 25;
3. Размер на инвестициите за изграждане на фитнес на открито с осветление за лица на възраст от 12 до 18 години, в гр. Русе, ул. „Света гора“, Централна градска част, южно от блок „Корабостроител“, кв. 48, УПИ II-За детска градина, по плана на гр. Русе, с площ от 100 кв. м – минимум 20 000 лв. (Двадесет хиляди лева) без включен ДДС. Фитнесът на открито да бъде изграден по проект, одобрен от Община Русе, не по-късно от три години от сключването на договора за наем, за сметка на спечелилия конкурсната процедура кандидат, сключил наемния договор, от името на Община Русе и да бъде прехвърлен в собственост безвъзмездно на Община Русе след изграждането му и снабдяване с документи за ползване. Максимален брой точки за критерия – 35;
4. Срок в месеци за изграждане на фитнес на открито с осветление за лица на възраст от 12 до 18 години в гр.Русе, ул. „Света Гора”, Централна градска част, южно от блок „Корабостроител” кв.48, УПИ II – за детска градина, по плана на гр.Русе, с площ от 100 м2. Максимален брой точки за критерия – 20;
II. Определя оценка на критериите, както следва:
1. Брой точки за размера на предложената конкурсна месечна наемна цена

офериран размер на конкурсната месечна наемна цена
Х1 = х 40
максимално офериран размер на конкурсната месечна наемна цена

2. Целогодишен брой на работните места на пълен работен ден, които ще бъдат поддържани в преместваемия обект.

офериран брой на работните места
Х2 = х 25
максимален предложен брой на работните места

3. Брой точки за размера на инвестициите за изграждане на фитнес на открито с осветление за лица от 12 до 18 години.

офериран размер на инвестициите за изграждане на фитнес
на открито
Х3 = х 35
максимално офериран размер на инвестициите за изграждане на
фитнес на открито
4. Срок в месеци за изграждане на фитнес на открито с осветление за лица на възраст от 12 до 18 години в гр.Русе, ул. „Света Гора”, Централна градска част, южно от блок „Корабостроител” кв.48, УПИ II – за детска градина, по плана на гр.Русе, с площ от 100 м2.

минимално офериран срок в месеци за изграждане на фитнес на открито
Х4 = х 20
офериран срок в месеци за изграждане на фитнес на открито

Всички дробни числа, които могат да се получат при прилагане на някоя от горепосочените формули, се закръглят до втория знак след десетичната запетая.
III. Преместваемият обект – павилион да отговаря на специфичните правила за поставяне на преместваеми обекти на територията на площад „Свобода“, гр. Русе, зона „Б“.
Кандидатите за участие в конкурса следва да предоставят идейни проекти за фитнес на открито с осветление за лица на възраст от 12 до 18 години и за преместваемия обект, заедно с подадените документи за участие в конкурсната процедура. Непредставянето на идейни проекти е основание за недопускане до участие в конкурсната процедура.
IV. Определя оценка и класиране на офертите, както следва:
Оценяването на офертите на всички допуснати в конкурса кандидати се определя от получения общ бал, представляващ сбор от бала за всеки критерий по следната формула:
Х = Х1+Х2+Х3+Х4, където:
Х – Общ бал. Максимален общ бал 120 точки.
Х1 – брой точки за размера на предложената конкурсна месечна наемна цена;
Х2 – брой точки за работните места на пълен работен ден, които ще бъдат поддържани в обекта целогодишно.
Х3 – Брой точки за размера на инвестициите за изграждане на фитнес на открито с осветление за лица на възраст от 12 до 18 години в гр.Русе, ул. „Света Гора”, Централна градска част, южно от блок „Корабостроител” кв.48, УПИ II – за детска градина, по плана на гр.Русе, с площ от 100 м2.
Х4 – Брой точки за бързина при изграждане на фитнес на открито с осветление за лица на възраст от 12 до 18 години в гр.Русе, ул. „Света Гора”, Централна градска част, южно от блок „Корабостроител” кв.48, УПИ II – за детска градина, по плана на гр.Русе, с площ от 100 м2.

Класирането на офертите се извършва на базата на получения общ бал.
Класирането се осъществява по възходящ ред на получената оценка, като на първо място се класира офертата с най – висок общ бал.
При равен брой точки, класиран по-напред е кандидатът, предложил по-висок размер на конкурсната месечна наемна цена.

V. Допълнителни изисквания:
1. Кандидатите за участие в конкурса следва да предоставят възвръщаем гаранционен депозит, в размер дванадесет месечни вноски от предложените от тях месечни наемни цени. Депозитът на спечелилия кандидат се освобождава след прекратяване на договора с Община Русе. Депозитите на следващите класирани кандидати се освобождават след подписване на договор между Община Русе и спечелилия кандидат.
2. При неизпълнение на задължението за изграждане на фитнес на открито с осветление за лица на възраст от 12 до 18 години в гр.Русе, ул. „Света Гора”, Централна градска част, южно от блок „Корабостроител” кв.48, УПИ II – за детска градина, по плана на гр.Русе, с площ от 100 м2, спечелилият кандидат дължи неустойка на Община Русе в размер на предложения размер на инвестицията.
3. Спечелилият кандидат следва да представя на всяко тримесечие на Община Русе справка от НАП за сключените трудови договори.

VI. Определя в състава на комисията да се включат пет общински съветници.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет-Русе пред Административен съд-Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ,
ЗАМ-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(ДИМИТЪР КЪНЧЕВ)