Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 516 Прието с Протокол № 22/20.05.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост,  чл. 11, ал. 1, изр. 1 и чл. 14, ал. 1, изр. 2, чл. 76, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общинския съвет – Русе и Заповед № РД-46-122/22.03.2021 г. на Министъра на земеделието и храните, обн. ДВ, бр. 32 от 16.04.2021 г., Общинският съвет реши:

Определя начална тръжна годишна наемна цена за отдаване под наем на земеделски земи от ОПФ за 2021-2022 стопанска година, както следва:

  • За отглеждане на едногодишни полски култури и многогодишни фуражни култури – житни, бобови и техните смеси – 61,00 лв./дка;
  • За определени за индивидуално ползване пасища, мери, публична общинска собственост, отдавани под наем чрез публичен търг с явно наддаванеза срок от една стопанска година по реда на чл. 37 и, ал. 13 и 14 ЗСПЗЗ – 7,00 лв./дка;
  • За определени за индивидуално ползване ливади, отдавани под наем чрез публичен търг с явно наддаванеза срок от една стопанска година по реда на чл. 37 и, ал. 13 и 14 ЗСПЗЗ – 8,00 лв./дка;
  • За създаване и отглеждане на трайни насаждения по периоди:
  Трайни насажденияГратисен период, годиниПериод на плододаване
годинилв./дка
  Лозови насаждения  34-749,00
8-1074,00
Овощни насаждения – семкови, костилкови, черупкови  45-741,00
8-1061,00
Ягодоплодни култури2За периода на плододаване56,00
Етерично-маслени култури – роза, мента, лавандула, шипка и др.  3За периода на плододаване, но не повече от 10 години  37,00
Култивирани билки – срок на предоставяне – 5 години  1                         2-526,00
  Аспержи  3  4-10  58,00
  • За отглеждане на съществуващи трайни насаждения:
Трайни насажденияЦена лв./дка
Лозови насаждения49,00
Овощни насаждения (семкови, костилкови, черупкови)66,00
Етеричномаслени култури (роза, мента, лавандула, шипка и др.)37,00

отвил:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)