Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 518 Прието с Протокол № 21/20.04.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 34, ал. 1, т. 2, чл. 37, ал. 1, т. 2 от Закона за лова и опазване на дивеча, чл. 49, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча, чл. 42, чл. 43, ал. 1 и ал. 3, т. 2, чл. 173, ал. 1 и чл. 174, ал. 1, т. 1 от Закона за горите, във връзка с чл. 90, ал. 1 от Наредба № 1, на Общински съвет – Русе, за общинската собственост, Общинският съвет реши:
1. Определя долупосочените имоти – дивечови ниви от общинския горски фонд, в землището на с. Тетово, Община Русе, за площи за специализирана фуражна база и дава съгласие същите да бъдат отдадени под наем за срок до 31.12.2017 г. включително, на Държавно горско стопанство „Сеслав“ – гр. Кубрат, за ловностопански мероприятия срещу наемна цена от 48,00 лв. на декар, определена с Решение № 212, прието с протокол № 9/19.05.2016 год. на Общински съвет – Русе имоти, както следва:

Имот №
Вид подотдел
АЧОС №
Вид собственост
Площ/дка
0.128
Дивечова нива
6475/18.05.2011
Общинска частна
31.910
0.129
Дивечова нива
6476/18.05.2011
Общинска частна
7.590
0.130
Дивечова нива
6477/18.05.2011
Общинска частна
12.070
0.134
Дивечова нива
6478/18.05.2011
Общинска частна
5.140
0.148
Дивечова нива
6479/18.05.2011
Общинска частна
7.790
0.155
Дивечова нива
6481/18.05.2011
Общинска частна
48.430
0.163
Дивечова нива
6481/18.05.2011
Общинска частна
12.270
0.172
Дивечова нива
6482/18.05.2011
Общинска частна
15.740

 
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да сключи договор с Държавно горско стопанство „Сеслав“ – гр. Кубрат за наем на дивечови ниви в общински горски фонд, в землището на с. Тетово, собственост на Община Русе до 31.12.2017 год. включително.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ,
ЗАМ-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(ДИМИТЪР КЪНЧЕВ)