Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 518 Прието с Протокол № 22/20.05.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2,  във връзка с чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

  1. Дава съгласие Община Русе да кандидатства за финансиране в рамките на Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат1.2 „Дигитално достъпни обекти на културното наследство“, финансирана с финансовия механизъм на  Европейското икономическо пространство;
  2. Дава съгласие проектното предложение да предвижда участие на партньори, като отношенията между Община Русе и партньорите да бъдат уредени съобразно изискванията на насоките за кандидатстване по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ обяви покана за набиране на проектни предложения по Подрезултат 1.2 „Дигитално достъпни обекти на културното наследство“, част от Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“ и постигнатите договорености;
  3. Дава съгласие Община Русе да поеме ангажимент за осигуряване на устойчивост за минимален период от 5 години след края на изпълнението по договора за безвъзмездната финансова помощ, при одобрение за финансиране на проекта от страна на Програмния оператор.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)