Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 518

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 518
Прието с Протокол № 25/19.03.2009 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, във връзка с чл. 22, ал.2 от Наредба № 9 на ОбС-Русе за реда и условията за упражняване на правата на Община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества Общински съвет – Русе реши:
   
1. Избира Тодор Трифонов Чубуров за контрольор на „Паркстрой” ЕООД.
2. Възлага на Кмета на Община Русе да сключи с Тодор Трифонов Чубуров договор за контрол на „Паркстрой” ЕООД за срок от 3 години.