Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 52 от 19.01.2012 г.

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 52
Прието с Протокол № 5/19.01.2012 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.14., ал.7, във връзка с ал.2 от ЗОС; чл. 56, ал.1 от ЗУТ; чл.11, ал.ал.1 и 2, чл. 16 от Наредба №1 на Общинския съвет /ОбС/ за общинската собственост; раздел І, чл.2, ал.1, т.39 и ал.2; раздел ІІ, чл. 3 и чл.5 от Наредба № 2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

І. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 15.02.2012год. до 04.03.2012год. на част от терен публична общинска собственост, намиращ се в гр.Русе, ул. „Александровска”, съгласно подробна схема, утвърдена от гл. архитект на Община – Русе, за поставяне на временни обекти общинска собственост /павилиони/ за организиран мартенски базар, всеки с площ от 4,00 кв.м. и начална наемна цена за всеки – 12,00 лв./ден без ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.39 и ал.2; раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2 на ОбС.
ІІ. Упълномощава Кмета на Община Русе да създаде организация за провеждане на публичен търг с явно наддаване по точка І. след влизане в сила Решението на Общинския съвет да издаде заповеди и сключи договори за наем за срок от 13.02.2012год. до 04.03.2012год. с лицата спечелили публичния търг.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)