Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 52 Прието с Протокол № 3/16.12.2015 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с чл.8, ал.1, ал.9 и ал.10, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинска собственост, във връзка с чл.30 от Наредба №1 на Общинския съвет Русе, протокол №38/20.08.2015 год. на Комисията по общинска собственост и заявления за откриване процедура за продажба, Общинският съвет реши:

1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2015 год., като включва следните общински поземлени имоти:
1.1. Поземлен имот с идентификатор 63427.156.333 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе с площ 508 кв.м., находящ се в землището на гр. Русе, местност „Под Левента“, предмет на Акт за частна общинска собственост №7463/28.07.2015 год., с прогнозен приход от продажбата му в размер на 1950,00 лeва;
1.2. Поземлен имот с идентификатор 63427.177.126 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе с площ 523 кв.м., находящ се в землището на гр. Русе, местност „Люляците 1,2“, предмет на Акт за частна общинска собственост №7462/28.07.2015 год., с прогнозен приход от продажбата му в размер на 550,00 лeва;
2. Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на следните поземлени имоти:
1.1. Поземлен имот с идентификатор 63427.156.333 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе с площ 508 кв.м., находящ се в землището на гр. Русе, местност „Под Левента“, предмет на Акт за частна общинска собственост №7463/28.07.2015 год., с начална тръжна цена в размер на 1950,00 лeва;
1.2. Поземлен имот с идентификатор 63427.177.126 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе с площ 523 кв.м., находящ се в землището на гр. Русе, местност „Люляците 1,2“, предмет на Акт за частна общинска собственост №7462/28.07.2015 год., с начална тръжна цена в размер на 550,00 лeва;
3. Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия участник – купувач.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)