Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 52 Прието с Протокол № 4/23.01.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 23, чл. 59, ал. 1 и  чл. 61, ал. 1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Русе реши:

Одобрява протоколи за съвместно сътрудничество между Община Русе и лечебните заведения УМБАЛ „Канев“ АД, УМБАЛ „МЕДИКА-РУСЕ“ ООД и СБАЛФРМ „Медика“ ООД за изпълнение на Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Русе и Община Сливо поле“ по сключен административен Дoговор № BG05M9OP001-2.040-0117-C01 по  ОП “РЧР“ 2014-2020 по процедура  BG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент  2“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (Иво Пазарджиев)