Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 52

РЕШЕНИЕ № 52
Прието с Протокол № 6/13.02.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.12, ал.1 и ал.2 от Наредба № 1 на ОбС – Русе; раздел І, чл.2, ал. 1, т.33 и раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2 на ОбС – Русе, Общинският съвет реши:

І. Дава съгласие да се проведе явен търг за отдаване под наем за срок от три години на:
І.1. Част от имот публична общинска собственост, в сградата на Община – Русе, етаж ІІ, източно крило, състояща се от 1,00кв.м. площ и начална месечна наемна цена – 83,66лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1 , т.33 и раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2 на Общинския съвет.
І.2. Част от имот публична общинска собственост, в сградата на Община – Русе, етаж първи, намираща се на ул. „Олимпи Панов” №6. , състояща се от 1,00кв.м. площ и начална месечна наемна цена – 83,66лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1 , т.33 и раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2 на Общинския съвет.
ІІ. Упълномощава Кмета на Община – Русе да създаде организация за провеждане на явен търг по точка І. след влизане в сила Решение на Общинския съвет издаде заповеди, определящи спечелилите търга и сключи договори за наем за срок от три години с лицата спечелили търга .