Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 520 Прието с Протокол № 21/20.04.2017 г.

На основание чл. 21 ал. 2 във връзка с чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, чл. 28, ал.2 от ЗНА, чл.6, ал.2 от ЗМДТ, чл.7, чл.8 и чл.9 от ЗМДТ, във връзка с чл. 107, т.1 – 8 от ЗМДТ, чл.6, буква ”к” от ЗМДТ във връзка чл.6 и чл.7, ал.1 , т. 3 от Наредба №7 на Общински съвет – Русе, чл.143, ал.2 , &3 от ДР на ЗУТ, чл.109, ал.1 от ЗМДТ и чл.79 от Административно процесуалния кодекс (АПК), Общински съвет-Русе реши:
І. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 на Общински съвет – Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ,
ЗАМ-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(ДИМИТЪР КЪНЧЕВ)
 
Приложение 1
Н А Р Е Д Б А
за изменение и допълнение на
Наредба № 16, на Общински съвет – Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе

§ 1. Точка 4 на алинея 1 от член 2 се отменя.
§ 2. Чл.42 се правят следните изменения:
1. Чл. 42 се изменя така: „За заявени технически услуги по устройство на територията, се събират следните такси:“
2. Точка 7.1 се изменя така: „Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти за търговия по чл. 56 от ЗУТ – 50 лева“.
3. Точка 7.2 се заличава
4. Точка 14.1 се изменя така: „За жилищни сгради и нежилищни сгради включително гаражи и допълващо застрояване, пристройки и надстройки, преустройство, реконструкция, ремонт и промяна предназначението на сгради; проекти за делба, по чл.145 ал.5 от ЗУТ, както и преработки по чл.154, ал.5 от ЗУТ за съответната РЗП По 0.40лв/м2 бруто площ (БДС 168-86) за проектни части Архитектурна, Конструктивна, ВиК, Електрическа, ОВК, Геодезическа и Технологична (според предназначението на обекта) и по 0.20 лв/м2 бруто площ (БДС 168-86) за всички други проектни части, но не по-малко от 30 лева и не повече от 900 лева на специалност.“
5. Създава нова т.14.3 със следния текст: „При преработка на ПБЗ по 0.20 лв. върху площта на промяната но не по-малко от 30 лева.“
§ 3. В Глава III, чл. 59, ал. 1, т. „61.1 и т.61.2“ се изменят както следва:
1. В чл. 59, ал. 1, т. 61.1 текстът „за лек автомобил – 3,00 лв.“ се заменя на „за лек автомобил – 3,60 лв. с ДДС“
2. В чл. 59, ал. 1, т. 61.1 – текстът „за микробус – 3,50 лв.“ се заменя на „за товарен автомобил до 3,5 т. – 4,20 лв. с ДДС“
3. В чл. 59, ал. 1, т. 61.1 – отпада текстът „за автобус и товарен автомобил – 6,00 лв.“
4. В чл. 59, ал. 1, т. 61.2. текстът „за лек автомобил – 30,00 лв.“ се заменя на „за лек автомобил – 72,00 лв. с ДДС“
5. В чл. 59, ал. 1, т. 61.2 текстът „за микробус – 35,00 лв.“ се заменя на „товарен автомобил до 3,5 т. – 84,00 лв. с. ДДС“
6. В чл. 59, ал. 1, т. 61.2 отпада текстът „за автобус и товарен автомобил – 60,00 лв.

§ 4. В Глава III, чл. 59, ал. 1, се създава нова т. „61б“ със следното съдържание: „За паркиране на моторни превозни средства на Обществения паркинг в съществуващи подземни нива на Булстрад Арена– гр. Русе, се определят цени, както следва:
а) За 1/един/ час в периода 08.00-18.00 ч. – 1,00 лв. с включен ДДС;
б) За 1/един/ час в периода от 18:00 часа до 08:00 часа – 0,50 лв. с включен ДДС;
в) За 1/едно/ денонощие (от двадесет и четири часа) – 12,00 лв. с включен ДДС.

Дължимата сума се изчислява при всеки започнат 1 /един/ час.

г) Предплатен месечен абонамент – 130,00 лв. с включен ДДС, като се предоставят до 30 % от капацитета на всички платени паркоместа.“

§ 5. В Глава III, чл. 59, ал. 2 се допълва със следното съдържание: „След изречение първо „Всички цени на услуги и права са без ДДС“ се поставя запетая и се добавя текстът „освен изрично посочените, че са със ДДС“.
§ 6. Чл. 59в се изменя така:
„За други технически услуги по устройство на територията, извън изброените в чл.42, се събират следните цени за заявени услуги:“.
§ 7. В чл. 59 в се създава нова точка 4 а със следният текст: „Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ, които не са предназначени за търговия – 50 лева“.
§ 8. В чл.59 в се създава нова точка 4 б със следният текст: „Издаване на разрешение за поставяне на свободно стоящи рекламни съоръжения – 50 лева“.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ,
ЗАМ-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(ДИМИТЪР КЪНЧЕВ)