Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 520 Прието с Протокол № 23/21.03.2013 г.

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, чл.52, ал.3, ал.4 от ЗОС, чл. 18, ал.1 от Закона за общинските бюджети Общинският съвет реши:

1. Считано от 01.04.2013 г увеличава общата численост на персонала на ОП „Комунални дейности” с 4 бр. на длъжност „гледач”, като същата от 136.5 служители става 140.5 .
2. Изменя правилника за организацията, дейността и управлението на ОП „Комунални дейности”, като в чл.10, ал.3 от същия вместо „Численият състав на ОП „Комунални дейности е 136,5 служители” да се чете: „Численият състав на ОП „Комунални дейности е 140,5 служители“.
3. Дава съгласие в бюджета на ОП „Комунални дейности” за 2013 г. да бъде завишен фонд „Работна заплата“ на ОП „Комунални дейности” с 13 680 (тринадесет хиляди шестстотин и осемдесет) лева, считано от 01.04.2013 г. Увеличаването на средствата за работна заплата да бъде извършено за сметка на издръжката на дейност 878 – „Приют за безстопанствени животни“, от приетия бюджет за 2013г.
4. Утвърждава лимит на средства по дейност 878 – „Приют за безстопанствени животни“ за работни заплати за 2013 г. за 16 бройки, считано от 01.04.2013 г. в размер на 79 074 ( седемдесет и девет хиляди и седемдесет и четири) лева.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)