Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 521 Прието с Протокол № 21/20.04.2017 г.

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.124 от Закона за публичните финанси, Общинският съвет реши:
І. Приходи – държавни дейности
§2802 „Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети“ +20лв.
СУПНЕ „Фр. Шилер“ 20лв.
§3619 „Други неданъчни приходи“ +33лв.
ПАГ „Гео Милев“ 33лв.
§3601 „Реализирани курсови разлики от валутни операции (нето)“ -30лв.
ПАГ „Гео Милев“ (-)30лв.
§3702 „Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на
бюджетните предприятия“ СУЕЕ „Свети Константин Кирил Философ“ -5лв.
Всичко приходи държавна дейност: +18лв.
ІІ. Приходи – местни дейности
§7001 „Придобиване на дялове и акции и увеличение на капитала
и капиталовите резерви“ -500 001лв.
Всичко приходи местна дейност: -500 001лв.
Всичко приходи по бюджета: -499 983лв.
ІІІ. Разходи – държавна дейност
ФУНКЦИЯ „Образование“
Дейност 322 „Общообразователни училища“
§1015 „Материали“ +53лв.
СУПНЕ „Фр. Шилер“ 20лв.
ПАГ „Гео Милев“ 33лв.
§1020 „Външни услуги“ -5лв.
СУЕЕ „Свети Константин Кирил Философ“ (-)5лв.
§1051 „Командировки в страната“ -30лв.
ПАГ „Гео Милев“ -30лв.
Всичко за дейност: +18лв.
Всичко за функция: +18лв.
Всичко разходи държавни дейности: +18лв.
ІV. Разходи – местни дейности
ФУНКЦИЯ „Общи държавни дейности“
Дейност 122 „Общинска администрация“
§1015 „Материали“ км. Червена вода -1 000лв.
§5204 „Придобиване на транспортни средства“
обект „Автомобил с висока проходимост 4х4, нов, за ОП „Паркстрой-Русе“ +2 000лв.
Всичко за дейност: +1 000лв.
Всичко за функция: +1 000лв.
ФУНКЦИЯ „Образование“
Дейност 311 „Детски градини“ км. Червена вода
§1030 „Текущ ремонт“ -2 870лв.
Всичко за дейност: -2 870лв.
Всичко за функция: -2 870лв.
ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“
Дейност 604 „Осветление на улици и площади“
§1016 „Вода, горива и енергия“ -200 001лв.
Всичко за дейност: -200 001лв.
Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ ОП „Комунални дейности“
§5204 „Придобиване на транспортни средства“
Обект „ Мини челен товарач“ втора употреба, 1бр. +39 000лв.
§ 1015 „Материали“ -39 000лв.
Всичко за дейност: 0лв.
Всичко за функция: 0лв.
Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“
§1020 „Външни услуги“ -67 400лв.
§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“
Обект „Благоустрояване на имоти, находящи се на
ул. „Мадарски конник“ №8, гр. Русе“ –проектиране +30 000лв.
Всичко за дейност: -37 400лв.
Дейност 622 „Озеленяване“ – км. Червена вода
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ +10 800лв.
Обект „Челен товарач с кофа“ 1 бр. +10 800лв.
Всичко за дейност: +10 800лв.
Дейност 623 „Чистота“
§1016 „Вода, горива и енергия“ 0лв.
км. Николово (+)3 200лв.
Община Русе-км. Д. Абланово (-)3 200лв.
Всичко за дейност: 0лв.
Всичко за функция: 0лв.
Всичко за функция: -226 601лв.

ФУНКЦИЯ „Икономически дейности и услуги“
Дейност 849 „Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията“
§5100 „Основен ремонт“
Обект „Рехабилитация и реконструкция по ул. „Шипка“ – отчуждаване“ +37 400лв.
Всичко за дейност: +37 400лв.
Дейност 898 „Други дейности по икономиката“ – ОП „Спортни имоти“
§1015 „Материали“ -6 320лв.
§1020 „Външни услуги“ -10 000лв. §5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ +32 640лв.
ОП „Спортни имоти“
Обект „Професионална система за косене и поддръжка“ 1бр. +27 600лв.
Обект „Торачка с пръскачка“ 1бр. +5 040лв.
Всичко за дейност: +16 320лв.
Всичко за функция: +53 720лв.
ФУНКЦИЯ „Разходи некласифицирани в другите функции“
Дейност 998 „Резерв“
§9700 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“ -318 320лв.
Всичко за дейност: -318 320лв.
Всичко за функция: -318 320лв.
Всичко разходи местни дейности: -493 071лв.
V. Разходи държавни дейности дофинансирани с общински приходи
ФУНКЦИЯ „Образование“
Дейност 322 „Общообразователни училища“-км. Червена вода
§1030 „Текущ ремонт“ -6 930лв.
Всичко за дейност: -6 930лв.
Всичко за функция: -6 930лв.
Всичко разходи държавни дейности дофинансирани с общински приходи -6 930лв.
Всичко разходи по бюджета -499 983лв.

VІ. Приема корекция на §0101 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения“ в Приложение №17 „Справка за численост на персонала и разходите за заплати за 2017 година“- местни дейности, както следва:

било става разлика
Функция „Жилищно строителство, БКС и ООС“
Дейност 623 „Чистота“
ОП „Паркстрой-Русе“ 132 251лв. 133 355лв. +1 104лв.
Кметства 173 676лв. 174 126лв. +450лв.
– в т. ч. Кметство Николово +450лв.
Дейност 629 „Други дейности по опазване на околната среда“
ОП „Паркстрой-Русе“ 265 345лв. 267 672лв. +2 327лв.
Функция „Икономически дейности и услуги“
Дейност 898„Други дейности по икономиката“
ОП „Управление на общински имоти“ 176 516лв. 178 496лв. +1 980лв.
Общински младежки дом Русе 78 590лв. 80 220лв. +1 630лв.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ,
ЗАМ-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(ДИМИТЪР КЪНЧЕВ)