Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 521 Прието с Протокол № 23/21.03.2013г.

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.18, ал. 1 от Закона за общинските бюджети и чл.51 ал.2 от Наредба на Общински съвет № 23 за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет,  Общинският съвет реши:
 
І. ПРИХОДИ – ОБЩИНСКА ДЕЙНОСТ
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ
§3113 „Получени от общини целеви трансфери
 от ЦБ за капиталови разходи                                                                                     +2 000 000лв.
ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ                                                            +2 000 000лв.
ВСИЧКО ПРИХОДИ ОБЩ. ДЕЙНОСТ                                                              +2 000 000лв. 
                                            
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА                                                                 +2 000 000лв.
 
І. РАЗХОДИ –  местни дейности
ФУНКЦИЯ „Общи държавни служби”
Дейност 122  „Общинска администрация”
§1020 „Външни услуги”                                                                                                        -980лв.
§5400„Придобиване на земя”
Обект „Закупуване на недвижим имот в землището на с. Червена вода, местност „Батмиш”,
представляващ имот №017008 с площ 0,985дка ид.части”                                              +980лв.
Всичко за дейност                                                                                                                     0лв.  
 
Всичко за функция                                                                                                                   0лв.
Всичко разходи местни дейности                                                                                           0лв.
 
ІІ. РАЗХОДИ – държавни дейности дофинансирани с общински приходи
ФУНКЦИЯ „Почивно дело, култура, религиозни дейности”
Дейност 739„Музеи и худ.галерии с регионален характер”
§ 0101 „Заплати на персонал зает по трудови правоотношения”                                +15 000лв.
§0202 „Други възнаграждения и плащания на персонала по
извънтрудови правоотношения”                                                                                      -15 000лв. 
Всичко за дейност                                                                                                                     0лв.  
Всичко за функция                                                                                                                   0лв.
 
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:                                          било                  става         разлика
Дейност 739„Музеи и худ.галерии с регионален характер” -дофинансиране 
-численост по трудови правоотношения                                   0                        5                     +5
 
Всичко разходи държавни дейности  дофинансирани с общински приходи                 0лв.  
 
ІІІ. КАПИТАЛОВ БЮДЖЕТ
ФУНКЦИЯ „Образование”
Дейност 311 Целодневни детски градини – Местна дейност
§5100 Основен ремонт
Обект „ Вътрешно преустройство и пристройка на ЦДГ „Радост”,
 ул. „Д. Корсаков” 3 в кв. 103                                                                                        +404 500лв.
§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти”
Обект „Изграждане на детска градина в ЖК „Дружба 3”, кв. 591.1, УПИ-2”       +1 595 500лв.
Всичко за дейност                                                                                                      +2 000 000лв.   
Всичко за функция                                                                                                    +2 000 000лв.                                                                                                                                                    
 
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО КАПИТАЛОВИЯ БЮДЖЕТ                                    +2 000 000лв.
 
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА                                                                  +2 000 000 лв.
 
ІV. Определя лимити за численост на персонала и разходите за заплати за 2013г. на:
2.1.  Държавни дейности – Функция „Образование”    Численост брой       Годишен ФРЗ лева    
Дейност 311 „Целодневни детски  градини                              723,5                         5 622 200лв.
Дейност 312 „Специални детски градини”                                    8,0                             58 857лв.
2.2. Дофинансиране – Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности
Дейност 739 „Музеи и худ.галерии с рег. характер”                    5,0                             15 000лв.
  
                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
                                                                                     (засл. проф. В. Пенчев)