Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 521

РЕШЕНИЕ № 521
Прието с Протокол № 26/31.03.2009 г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.66, ал.1, т.4 от ЗМДТ и чл.14, ал.1, т.4 от Наредба № 16 на ОбС – Русе, Общинският съвет реши:

1. Приема промяна на план-сметката за разходване на ТБО за 2009-та година, приета с Решение № 446 от 29.01.2009 година, отразена в Приложение 1.

Изтегли Приложение 1 от тук!