Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 522 Прието с Протокол № 21/20.04.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.39 ал.1 от Постановление №374 от 22.12.2016 година за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017г., Общински съвет – Русе реши:
Утвърждава допълване на Приложение №18 Списък на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи утвърдено с Решение на Общински съвет №436/31.01.2017г., както следва:
Чл. 39, ал.1, т.1
Дирекция „Екология и транспорт“
Отпада:
Десислава Стоянова Стоилова –Инспектор по чистота-карта- напуснала
Елена Красимирова Иванова – Гл. инспектор в отдел „Екология“-билети-напуснала
Добавя се:
Йоана Христова Вълева- Инспектор в отдел „Екология“-билети-новоназначена
Хилда Арамова Мелконян – Инспектор по чистотата отдел „Екология“-карта-новоназначена
Функция „Образование“
ДГ „Пролет“
Добавя се:
Станислава Илкова Дончева – Директор –новоназначена- билети
Гергана Костадинова Йорданова – Гл. счетоводител- новоназначена – билети
Боянка Христова Маринова – Касиер –домакин – билети

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ,
ЗАМ-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(ДИМИТЪР КЪНЧЕВ)