Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 522 Прието с Протокол № 23/21.03.2013г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 и чл. 20 от ЗМСМА, във връзка с чл. 25, ал. 2, т. 6 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета, чл. 118, ал. 1 от Закона за здравето и Наредба № 26 от 18. 11. 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях, Общинският съвет реши:
 
1.      Приема Правила и критерии за класиране и прием на деца в общинските детски ясли на територията на Община Русе – Приложение І. и Правила и критерии за класиране и прием на деца в общинските целодневни детски градини и обединени детски заведения на територията на Община Русе – Приложение ІІ, неразделна част от настоящото решение.
2.      В срок до 01.09.2013 г. общинска администрация да изработи и представи за одобрение от ОбС – Русе общинска стратегия за дългосрочно решаване на проблемите с недостиг на места в яслите и детските градини.
 
                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:
                                                                                     (засл. проф. В. Пенчев)
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                   Приложение І
 
ПРАВИЛА И КРИТЕРИИ ЗА КЛАСИРАНЕ И ПРИЕМ НА ДЕЦА В ДЕТСКИТЕ ЯСЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ
 
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО УСЛОВИЕ ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦАТА В ДЕТСКИТЕ ЯСЛИ
 
            Единият родител (подаващият заявлението) да е с постоянен или настоящ адрес – Община Русе. При записване на детето директорът на детското заведение извършва проверка на това условие,  като проверява следните документ: лична карта или удостоверение за постоянен или настоящ адрес, издадени от Община Русе. При неизпълнено условие: детето отпада от класиране и кандидатства с нов входящ номер.
 
І. ПРЕДИМСТВА ПРИ ПРИЕМ НА ДЕЦАТА В ДЕТСКИТЕ ЯСЛИ
 
индекс
критерии
точки
уточнения
К 1
Деца, чиито родители са в трудово или приравнено на него/служебно правоотношение или се самоосигуряват:
–          майка
–          баща
 
1т.
1 т.
Служебна бележка от работодателя, която съдържа изх. №, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя с приложени копия: от трудова книжка или осигурителна книжка.
К 2
Деца на многодетни семейства с три и повече деца до 18 години.
1т.
При записване се представят Акт за раждане на всички деца в семейството до 18 годишна възраст.
К 3
Деца – близнаци, тризнаци и повече.
1т.
При записване се представят Акт за раждане на децата.
К 4
Деца, чиито брат или сестра посещават същата детска ясла.
1т.
При записване се представят Акт за раждане на децата.
К 5
Деца със специални образователни потребности и/или хронични заболявания, определени с решение на ТЕЛК над 50 %.
1т.
При записване се представя решение на ТЕЛК.
К 6
Деца – сираци.
1т.
При записване да се представи Акт за смърт и Акт за раждане на детето.
К 7
Деца, отглеждани от един родител /с неизвестен родител, полусираци и на разведени родители/.
1т.
При записване се представя Акт за раждане, препис-извлечение от Акт за смърт, копие от Решение за прекратяване на граждански брак.
К 8
Деца, чиито родители не дължат местни данъци и такси за предходната година.
1 т.
 Проверката се извършва служебно от директора на детската ясла.
К 9
Дете на студенти в редовна форма на обучение:
–          майка;
–          баща
 
1т.
1т.
Уверение от ВУЗ.
К 10
Деца, на които поне един член на семейството е с трайно намалена работоспособност над 71%.
1т.
Решение на ТЕЛК.
*Всички предимства трябва да са актуални към датата, на която детето е класирано за прием в детската ясла.
*Предимствата се доказват със съответните документи при записване на детето в детската ясла. При установени несъответствия и неточности, детето няма да бъде записано и може да участва в следващи класирания с нов входящ номер и ново заявление.
*Деца, настанени за отглеждане в приемно семейство или семейство на роднини и близки по чл. 26 от Закона за закрила на детето, както и осиновени деца се приемат ИЗВЪН КЛАСИРАНЕТО, КАТО ДОПЪЛНИТЕЛНА БРОЙКА, НО НЕ ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА ЗА СЪОТВЕТНАТА ГРУПА В ДЕТСКАТА ЯСЛА.
 
1.             КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПРИЕМ В ДЕТСКА ЯСЛА
1.1.        Входящ номер се получава след коректно попълване на заявление за приемане – онлайн на сайта за приемане или на място във всяка детска ясла на територията на общината.
1.1.1.      Попълване на онлайн заявление – при установено едно или повече несъответствия при задължителните контроли (т. IV), заявлението не може да бъде регистрирано по електронен път;
1.2.        За едно ЕГН може да бъде издаден само един входящ номер за настоящото класиране.
1.3.        Ползването на предимства, заявени при подаване на заявлението за прием, се доказват в момента на записване на детето в детското заведение. При установени несъответствия и/или неактуалност на заявените данни, детето няма да бъде записано, отпада от приема и може да участва отново, с нов входящ номер и ново заявление, в следващи класирания.
1.4.        След провеждане на класиране, класираните деца трябва да бъдат записани в детското заведение, в което са приети в срок от 10 дни. Незаписани в този срок деца, автоматично отпадат от приетите, губят входящия номер, с който са участвали и могат да кандидатстват отново за прием с нов входящ номер и ново заявление за следващо класиране.
1.5.        Издаването на входящи номера и попълването на заявления е целогодишно /за текущата година/ като в заявлението се указва месец и година, от които детето ще участва в класиране. Всеки месец до 5-то число се обявяват свободните места, а на 10-то число се извършва класиране. Заявените начални месец и година за участие в класиране могат да се променят при желание от страна на заявителя, до 3 дни преди обявената дата за класиране.
1.6.        Децата, получили входящ номер се допускат за участие в класирането при навършване на минимална възраст в годината на прием  10 месеца.
1.7.       Близнаците участват в класиране с един входящ номер. В заявлението за прием се описват ЕГН и имената и на другото дете;
1.8.        Детските ясли, за които кандидатства детето, се подреждат по желание за прием, като класирането става от първо към последно заявено желание;
1.9.       Едно дете може да кандидатства за 4 детски ясли;
1.10.        Класирането на деца с еднакъв брой точки се извършва по входящ номер;
1.11.   Деца извън класирането попълват коректно заявлението в общата част.
 
II.                АЛГОРИТЪМ
1.       Първо се класират децата с най-висок брой предимства по низходящ ред на желанията, посочени в заявлението.
2.       След това се класират деца без предимства по низходящ ред на желанията, посочени в заявлението.
 
III.             ПУБЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТА ЗА ПРИЕМА
1.      Резултати от извършени класирания.
2.      Списъците с чакащи деца, подали заявление за прием се обявяват за всички ДЯ на територията на Община Русе.
3.      Списъци на свободните места във всички детски ясли на територията на Община Русе – до всяко 5-то число на всеки месец.
4.      Попълване и подаване на заявление за прием.
5.      Списък на детските ясли.
6.      График на класиранията с обявените свободни места на 10-то число на всеки месец.
7.      Справка по ЕГН  (с попълване на три критерия от заявлението – за сигурност на информацията).
8.      Нормативна уредба.
9.      График за записване на класираните деца, до 10 дни от датата на класирането.
 
IV.              ОНЛАЙН ЗАЯВЛЕНИЕ, КОНТРОЛИ И ИЗДАВАНЕ НА ВХОДЯЩ НОМЕР
1.Форма на онлайн заявлението – Приложение1
2.Форма за записване и контрол в ДЯ за приложените документи – Приложение 2. Описват се във входящ дневник.
3. Задължителни автоматични контроли при попълване на заявлението:
3.1.ЕГН на заявител с номер лична карта;
3.2.ЕГН на дете с име, презиме и фамилия на детето.
                  Проверката се извършва автоматично в локална база данни население. При несъответствие на някоя задължителна контрола, се извежда съобщение за грешка и попълването на заявлението не може да продължи.
  1. Задължителен автоматичен контрол преди класиране  “Деца, чиито брат или сестра посещават същата детска ясла” – въведеното ЕГН в полето на К4 се проверява дали е активно в някоя ДЯ. Ако да – за това детско заведение, в което е активно посоченото ЕГН на брат/сестра, детето ползва предимство по този критерий. Ако няма съвпадение – детето не ползва предимство по този критерий.
5.Входящ номер се получава автоматично след коректно попълване на всички задължителни полета в заявлението и несработване на контролите.
6.След издаване на входящия номер, се визуализира заявлението в pdf  формат с възможност за съхранение и печат.
7.Проверка за задължения към общината се извършва при записването от директора на детската ясла.
8. При постоянен или настоящ адрес на заявителя, извън Община Русе, се отказва регистрация на заявление и издаване на вх. номер.
          Броят на децата в яслените групи може да се увеличи, ако в групата има деца-близнаци или деца, настанени за отглеждане в приемно семейство или семейство на роднини и близки по чл. 26 от Закона за закрила на детето, както и осиновени деца.
 
                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:
                                                                                                                                             (засл. проф. В. Пенчев)
 
 
 
Приложение 2
 
Име, презиме и фамилия на детето:……………………………………………………………………………..
 
индекс
критерии
уточнения
Наличност на документите
К 1
Деца, чиито родители са в трудово или приравнено на него/служебно правоотношение или се самоосигуряват:
– майка
                                 – баща
Служебна бележка от работодателя, която съдържа изх. №, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя с приложени копия: от трудова книжка или осигурителна книжка.
Да/не
К 2
Деца на многодетни семейства с три и повече деца до 18 години.
При записване се представят Акт за раждане на всички деца в семейството до 18 годишна възраст.
Да/не
К 3
Деца – близнаци, тризнаци и повече.
При записване се представят Акт за раждане на децата.
Да/не
К 4
Деца, чиито брат или сестра ще посещават същата детска ясла.
При записване се представят Акт за раждане на децата.
 
Да/не
К 5
Деца със специални образователни потребности и/или хронични заболявания, определени с решение на ТЕЛК над 50 %.
При записване се представя решение на ТЕЛК.
 
Да/не
К 6
Деца – сираци.
При записване да се представи Акт за смърт и Акт за раждане на детето.
Да/не
К 7
Деца, отглеждани от един родител /с неизвестен родител, полусираци и на разведени родители/.
При записване се представя Акт за раждане, препис-извлечение от Акт за смърт, копие от Решение за прекратяване на граждански брак.
Да/не
К 8
 Деца, чиито родители не дължат местни данъци и такси за предходната година.
 Проверката се извършва служебно от директора на детската ясла.
Да/не
К 9
Дете на студенти в редовна форма на обучение:
–          майка/баща
Уверение от ВУЗ.
Да/не
К 10
Деца, чиито родител е с трайно-намалена работоспособност над 71%.
Решение на ТЕЛК.
Да/не
 
 
ЗАБЕЛЕЖКА:
Дата:
Подпис на родителя:
        Подпис на директора:
 
                                                                                                                                                                                          Приложение ІІ
 
ПРАВИЛА И КРИТЕРИИ И  ЗА КЛАСИРАНЕ И ПРИЕМ НА ДЕЦА В ЦЕЛОДНЕВНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЕДИНЕНИТЕ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ
 
 
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦАТА В ЦЕЛОДНЕВНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЕДИНЕНИТЕ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ 
          Единият родител (подаващият заявлението) да е с постоянен или настоящ адрес в Община Русе. При записване на детето директорът на детското заведение  извършва  проверка на това условие,  като му се представя документ: лична карта /копие и оригинал за сверяване/ или удостоверение за постоянен или настоящ адрес, издадено от Община Русе. При неизпълнено условие: детето отпада от класиране и кандидатства с нов входящ номер.
 
 ПРЕДИМСТВА ПРИ ПРИЕМ НА ДЕЦАТА  В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ
 
индекс
критерии
точки
уточнения
К 1
Деца, чиито поне един от родителите е в трудово или приравнено на него/служебно правоотношение или се самоосигурява.
1 т.
Служебна бележка от работодателя, която съдържа изх. №, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя с приложени копия: от трудова книжка или
осигурителна книжка.
К 2
Деца от многодетни семейства с три и повече деца до 18 години.
1т.
При записване се представят Удостоверения за раждане на всички деца в семейството до 18 годишна възраст.
К 3
Деца-близнаци, тризнаци и повече.
1т.
При записване се представят Удостоверения за раждане на децата.
К 4
Деца, чиито брат или сестра ще посещават същата детска градина/ОДЗ и следващата приема учебна година.
1т.
 
При записване се представя Удостоверение за раждане на децата.
К 5
Деца със специални образователни потребности и/или хронични заболявания, определени с решение на ТЕЛК над 50% към 01.01. в годината на приема.
1т.
 
При записване се представя решение на ТЕЛК.
К 6
Деца, посещавали яслена група в същото Обединено детско заведение
1т.
Представя се служебна бележка от съответното обединено детско заведение.
К 7
Деца-сираци.
1т.
При записване да се представи Акт за смърт и Удостоверение за раждане на детето.
К 8
Деца, отглеждани от един родител /с неизвестен родител, полусираци и на разведени родители/.
1т.
При записване се представя Акт за раждане, препис-извлечение от Акт за смърт, копие от Решение за прекратяване на граждански брак.
К 9
Дете на студенти в редовна форма на обучение – поне един от родителите.
1 т.
Уверение от ВУЗ.
К 10
Деца, чиито родители не дължат местни данъци и такси за предходната година.
1 т.
Проверката се извършва служебно от директора на ЦДГ и ОДЗ.
К 11
Деца, чиито родител е с трайно-намалена работоспособност над 71%.
1 т.
Решение на ТЕЛК.
 
*Всички предимства трябва да са актуални към датата на записване в детското заведение.
*Предимствата се доказват със съответните документи при записване на детето в детското заведение. При установени несъответствия и неточности, детето няма да бъде записано и може да участва в следващи класирания с нов входящ номер и ново заявление.
*Деца, настанени за отглеждане в приемно семейство или семейство на роднини и близки по чл.26 от Закона за закрила на детето, както и осиновени деца се приематИЗВЪН КЛАСИРАНЕТО, КАТО ДОПЪЛНИТЕЛНА БРОЙКА, НО НЕ ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА ЗА СЪОТВЕТНАТА ГРУПА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА.
2.             КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПРИЕМ В ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ
2.1.       Входящ номер се получава след коректно попълване на заявление за приемане – онлайн на сайта за приемане или на място във всяко детско заведение на територията на общината.
2.1.1.      Попълване на онлайн заявление – при установено едно или повече несъответствия при задължителните контроли заявлението не може да бъде регистрирано по електронен път;
2.2.       За едно ЕГН може да бъде издаден само един входящ номер за настоящото класиране.
2.3.       Ползването на предимства, заявени при подаване на заявлението за прием, се доказват в момента на записване на детето в детското заведение. При установени несъответствия и/или неактуалност на заявените данни, детето няма да бъде записано, отпада от приема и може да участва отново, с нов входящ номер и ново заявление, в следващи класирания.
2.4.       След провеждане на класиране, класираните деца трябва да бъдат записани в детското заведение, в което са приети в срок от 10 дни. Незаписани в този срок деца, автоматично отпадат от приетите, губят входящия номер, с който са участвали и могат да кандидатстват отново за прием с нов входящ номер и ново заявление за следващо класиране.
2.5.       Издаването на входящи номера и попълването на заявления е целогодишно, като в заявлението се указва месец и година, от които детето ще участва в класиране. Заявените начални месец и година за участие в класиране могат да се променят при желание от страна на заявителя, до 3 дни преди обявената дата за класиране.
2.6.       Децата, получили входящ номер се допускат за участие в класирането при навършване на минимална възраст в годината на прием – за детска градина – 3 години, а за яслена група в ОДЗ – 1 година.
2.7.       Минималната възраст за получаване на вх. No за детска градина е навършени 3 г. в годината на приема.
2.8.       Близнаците участват в класиране с един входящ номер. В заявлението за прием се описват ЕГН и имената и на другото дете;
2.9.       Детските заведения,  за които кандидатства детето, се подреждат по желание за прием, като класирането става от първо към последно заявено желание;
2.10.   Едно дете може да кандидатства за 6 детски заведения;
2.11.   Класирането на деца с еднакъв брой точки не се извършва по входящ номер, а на случаен принцип от  електронната система.
2.12.   Деца извън класирането попълват коректно заявлението в общата част.
V.                АЛГОРИТЪМ
3.      Първо се класират децата с най-висок брой предимства /точки/ по низходящ ред на  желанията, посочени в заявлението.
4.      След това се класират деца без предимства /точки/ по низходящ ред на  желанията, посочени в заявлението.
VI.             ПУБЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТА ЗА ПРИЕМА
10. Резултати от извършени класирания.
11. Списъците с чакащи деца, подали заявление за прием се обявяват за всички ЦДГ/ОДЗ  и детски  ясли на територията на Община Русе.
12. Списъци на свободните места във всички ЦДГ/ОДЗ на територията на Община Русе.
13. Попълване и подаване на заявление за прием.
14. Списък на детските заведения.
15. График на класиранията с обявените свободни места за І група – три класирания преди започване на учебната година,  до 14.VІ, 19.VІІ и 02.ІХ.
16. Справка по ЕГН  (с попълване на три критерия от заявлението – за сигурност на информацията).
17. Нормативна уредба.
18. График за записване на класираните деца.
VII.           ОНЛАЙН ЗАЯВЛЕНИЕ, КОНТРОЛИ И ИЗДАВАНЕ НА ВХОДЯЩ НОМЕР
9.Форма на онлайн заявлението – Приложение1
10. Форма за записване и контрол в ЦДГ / ОДЗ за приложените документи – Приложение 2. Описват се във Входящ дневник и се съхраняват в класьор.
11.  Задължителни автоматични контроли при попълване на заявлението:
11.1.                   ЕГН на заявител с номер лична карта
11.2.                   ЕГН на дете с име, презиме и фамилия на детето
Проверката се извършва автоматично в локална база данни население. При несъответствие на някоя задължителна контрола, се извежда съобщение за грешка и попълването на заявлението не може да продължи.
  1. Задължителен автоматичен контрол преди класиране “Деца, чиито брат или сестра ще посещават същата детска градина/ОДЗ и следващата приема учебна година” – въведеното ЕГН в полето на К4 се проверява дали е активно в някоя ДГ/ОДЗ. Ако да – за това детско заведение, в което е активно посоченото ЕГН на брат/сестра, детето ползва предимство по този критерий. Ако няма съвпадение – детето не ползва предимство по този критерий.
13. Входящ номер се получава автоматично след коректно попълване на всички задължителни полета в заявлението и несработване на контролите.
14. След издаване на входящия номер, се визуализира заявлението в pdf  формат с възможност за съхранение и печат.
15.  Проверка за задължения към общината се извършва при записването от директора на детското заведение.
16. При постоянен или настоящ адрес на заявителя, извън Община Русе, детето отпада от класирането.
В новите групи се приемат максимум 25 деца. Техният брой може да се увеличи, ако в групата има деца-близнаци или деца, настанени за отглеждане в приемно семейство или семейство на роднини и близки по чл.26 от Закона за закрила на детето, както и осиновени деца.
 
 
                                                                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:
                                                                                                                                         (засл. проф. В. Пенчев)
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Приложение 2
 
Име, презиме и фамилия на детето:…………………………………………………………………………………………………………………………….
 
индекс
критерии
уточнения
Наличност на документите
К 1
Деца, чиито поне един от родителите е в трудов или приравнено на негоо/служебно правоотношение или се самоосигурява.
Служебна бележка от работодателя, която съдържа изх. №, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя с приложени копия: от трудова книжка или
осигурителна книжка.
Да/не
К 2
Деца от многодетни семейства с три и повече деца до 18 години.
При записване се представят Удостоверения за раждане на всички деца в семейството до 18 годишна възраст.
Да/не
К 3
Деца-близнаци, тризнаци и повече.
При записване се представят Удостоверения за раждане на децата.
Да/не
К 4
Деца, чиито брат или сестра ще посещават същата детска градина/ОДЗ и следващата приема учебна година.
 
При записване се представя Удостоверение за раждане на децата.
Да/не
К 5
Деца със специални образователни потребности и/или хронични заболявания, определени с решение на ТЕЛК над 50% към 01.01. в годината на приема.
 
При записване се представя решение на ТЕЛК.
 
Да/не
К 6
Деца, посещавали яслена група в същото Обединено детско заведение.
Представя се служебна бележка от съответното обединено детско заведение.
 
Да/не
К 7
Деца-сираци.
При записване да се представи Акт за смърт и Удостоверение за раждане на детето.
Да/не
К 8
Деца, отглеждани от един родител /с неизвестен родител, полусираци и на разведени родители/.
При записване се представя Акт за раждане, препис-извлечение от Акт за смърт, копие от Решение за прекратяване на граждански брак.
Да/не
К 9
Дете на студенти в редовна форма на обучение – поне един от родителите.
Уверение от ВУЗ.
Да/не
К 10
Деца, чиито родители не дължат местни данъци и такси за предходната година.
Проверката се извършва служебно от директора на ЦДГ и ОДЗ.
Да/не
К 11
Деца, чиито родител е с трайно-намалена работоспособност над 71%.
Решение на ТЕЛК.
Да/не
 
ЗАБЕЛЕЖКА:
Дата:
Подпис на родителя:
Подпис на директора: