Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 523 Прието с Протокол № 21/20.04.2017 г.

На основание чл.76,ал.3 АПК, 79 от АПК, чл.28, ал.2 от ЗНА, чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 57, ал. 1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.89, ал.3 от ЗГР, Общински съвет-Русе реши:
I. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №7 за реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Община Русе.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ,
ЗАМ-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(ДИМИТЪР КЪНЧЕВ) 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба №7 за реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Община Русе.
&1. В чл.5, ал.2, буква „Г“ Чл.5, ал.2, буква „Г“-т.1, подточка 1.5 се изменя така: „1.5. витрини и ветробрани“;
&2. В чл.5, ал.2, буква „Г“ се създава се ново подточка 2.4 със следния текст:
„2.4. рампи и бариери“;
&3.В Чл.20, ал.1 текстът „чл.7, т.3“ се заменя с „чл.7, ал.1, т.3“;
&4.Чл.22, ал.1 се изменя така: „ал.1 Индивидуалните схеми за поставяне на преместваеми обекти се изработват върху кадастрална основа, върху която са нанесени действащия регулационен план и наличните данни от надземната и подземната инфраструктура.“
&5.В Чл.33, ал.1 се създава нова подточка 18 със следния тест: “т.18 Текстът съдържащ се в рекламно-информационните елементи се изписва на кирилица.
&6. Чл.36, ал.1 се изменя така: „Чл.36, ал.1 Схемите за поставяне на рекламни елементи се изработват върху кадастрална основа, върху която са нанесени действащия регулационен план и наличните данни от надземната и подземната инфраструктура.“
&7. В Чл.39, ал.4 текстът „общински терен“ се заменя с „имот-общинска собственост“.
&8. В Чл.39, ал.5 текстът „общински терен“ се заменя с „имот-общинска собственост“.
&9. Чл.65 се изменя така: „чл.65 Обществените информационни елементи служат за разпространение на обществена информация, чрез обществени информационни табели и надписи, афишни колони и обществени информационни табла.“
&10.Чл.67, ал.1 се изменя, като се добавя изречение второ със следния текст: „Обществената информационна табела/надпис/ може да съдържа и наименованието на локализационната единица на жилищната сграда-номер на улица, номер на сграда.“
&11.Чл.67, ал.2 се изменя така: „ал.2 Обществените информационно-указателни табели/надписи/ се поставят от общинската администрация еднократно и безвъзмездно върху жилищни сгради, въведени в експлоатация до влизане в сила на наредбата и с етажност повече от два етажа.“
&12.В чл.67 се създава нова ал.3 със следния текст: ал.3 Обществената информационна табела/надпис/ съдържаща само наименованието на локализационната единица на жилищната сграда, може да се поставя и по инициатива на административния орган – Главния архитект въз основа на разрешение за поставяне.
&.13 В чл.67 се създава нова ал.4 със следния текст: „ал.4 По отношение на жилищни сгради, въведени в експлоатация след влизане в сила на наредбата, поставянето на обществените информационно-указателни табели/надписи/ се извършва от възложителя.“
&14. В чл.67 се създава нова ал.5 със следния текст: „ал.5 След поставянето им, поддържането на обществените информационно-указателни табели/надписи/ е задължение на собствениците на жилищната сграда.“
&15. В чл.67 се създава нова ал.7 със следния текст: „ал.7 Обществената информационна табела/надпис/ по ал.3 се разполага хоризонтално на фасадата на жилищната сграда на височина 3.00м над прилежащия терен. Буквите, с които се изписва текста следва да са с шрифт –ARIAL BLACK, в черен цвят, като големината им е съобразно Приложение №3, което е неразделна част от наредбата.“
&16. § 7 (1) от ПЗР на Наредба №7се изменя така:
„§ 7. (1) Собствениците на заварени преместваеми обекти, рекламни елементи и фирмени надписи, поставени върху имоти държавна и общинска собственост на правно основание — сключен договор за наем, концесия и др., за които е одобрена подробна схема до влизане в сила на Наредба № 7 приета с решение №945/20.03.2014г., са длъжни в срок до 31.08.2017 г. от влизане на настоящата наредба да поискат от Главния архитект презаверяването й за срок от една година и в случай, че отговаря на актуалната обща схема за цялата територия на гр.Русе, респективно на схемата на съответната зона, ако има одобрена такава. Презаверяването се извършва след представяне на одобрената схема и проекти в оригинал.“
&17. § 7 (2) от ПЗР на Наредба №7се изменя така:
„§ 7. (2) Собствениците на заварени преместваеми обекти, рекламни елементи и фирмени надписи, поставени върху имоти държавна и общинска собственост на правно основание — сключен договор за наем, концесия и др., за които не е издадено разрешение за поставяне са длъжни в срок до 31.08.2017 г. от влизане на наредбата в сила, да подадат заявление за издаване на разрешение за поставяне комплектовано съобразно изискванията на настоящата Наредбата.“
&18. Досегашният § 7, ал.2, става § 7, ал.3 и се изменя така:
„§ 7, ал.3 За неизпълнение на задълженията по ал.1 и ал.2 се носи отговорност по глава седма от настоящата наредба“
&19.В Приложение1, раздел II, точка 1, подточка 1.1 се изменя така:
„т.1.1 ситуационно решение в М1:5000 или 1:200 изясняващо графичното разположение на обекта, в съответствие с чл.7 , ал.1, т.3 от Наредбата до други преместваеми обекти рекламни елементи и ограничители в градската среда /стълбове, шахти, дървета и др./, подходи, входове и рампи към прилежащи обществено-обслужващи или жилищни обекти с траен устройствен статут. В случаите, в които се изисква схема за поставяне, ситуационното решение се изработва в съответствие с одобрената схема, като се прилага копие от нея и съгласуване с експлоатиращите дружества на инженерната инфраструктура. Ограждането с различни по вид материали, в случай, че се предвижда извършване на такова, следва да е показано в проекта, с оглед одобряване на проектната документация.“
&20.В Приложение 2, точка II се изменя така:
„II. За свободно стоящи рекламни елементи с площ до 12 кв.м.“
&21.В Приложение 2, точка II, точка 1, подточка 1.1 се изменя така:
„т.1.1 ситуационно решение в М1:5000 или 1:200 изясняващо графичното разположение на обекта в съответствие с чл.7 , ал.1, т.3 от Наредбата до други преместваеми обекти рекламни, информационни елементи и други ограничители в градската среда /стълбове, шахти, дървета/, подходи, входове и рампи към прилежащи обществено-обслужващи или жилищни обекти с траен устройствен статут.“

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ,
ЗАМ-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(ДИМИТЪР КЪНЧЕВ)