Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 523 Прието с Протокол № 22/20.05.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 119, ал. 2 от Закона за здравето и чл. 6, ал. 3 от Наредба №26 от 18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях на Министерство на здравеопазването,  Общински съвет – Русе  реши:

1.Предлага да се увеличи броят на приетите деца в смесена дневна група в Детска ясла №1, Детска ясла №4, Детска ясла №8, Детска ясла №9, Детска ясла №12, Детска ясла №15 считано от 01.06.2021 г.

2. Възлага на Кмета на Община Русе да издаде Заповед за увеличаване на капацитета на смесените дневни групи в Детска ясла №1, Детска ясла №4, Детска ясла №8, Детска ясла №9, Детска ясла №12, Детска ясла №15.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)