Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 523 Прието с Протокол № 23/21.03.2013г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.16, ал.1 от Закона за младежта, Общинският съвет реши:
 
1.      Приема изменение на Общински годишен план за младежта на Община Русе за 2013г., а именно:
       § 1. В Раздел V.Направления и дейности за изпълнение на политиката за младите хора в Община Русе към „НАПРАВЛЕНИЕ 4. СТИМУЛИРАНЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА НЕФОРМАЛНОТО ОБРАЗОВНАИЕ СРЕД МЛАДИТЕ ХОРАВ ОБЩИНА РУСЕ” в                  Дейност1. Развитие на клубове по неформално образование изброените с тире действия се записват като поредни номера на задачи, както следва:
Задача 1. Развитие наКлуб „Младежки парламент” с представители на средните училища в Русе, които имат за цел тази структура да бъде представителен орган на младите хора в град Русе, да работи съгласно Ревизираната европейска харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите и Бялата книга за младежта. Младежите осъществяват проучвания и анкети, реализират кампании, инициират кръгли маси и дискусии, и провеждат срещи с представители на властта. Членовете на младежкия парламент участват в национални срещи на младежките парламенти.
Задача 2. Развитие наКлуб „Доброволец”, в рамките на Общински младежки дом –Русе, сформиран от неформална група младежи, с интереси в различните сфери на доброволчеството. Те участват и организират различни доброволчески акции, разучават и запознават други младежи с възможностите на доброволчеството в страната и чужбина.
Задача 3. Развитие наКлуб „Екология и спорт” към ОМД-Русе, който организира акции свързани с почистване, боядисване, облагородяване, здравословно хранене и спорт. Организира дискусии и обучения на тема „Здравословно хранене”. Организира спортни събития, флашмоб събития, team building др. Обученията и дискусиите се провеждат главно по метода „връстници обучават връстници”.
Задача 4. Развитие наКлуб „Здравеопазване” към ОМД-Русе, за организиране на обучения, дискусии и акции, в които се разглеждат проблеми на здравето. Ежегодната Анти-СПИН кампания, боулинг турнир -„Стреляй точно, за да не си ти”.
Задача 5. Насърчаване наКлуб „Европейско развитие и младежка мобилност” към ОМД-Русе, който разработва и реализира европейски младежки програми  и инициативи. Организира и провежда дискусии и семинари на теми като: „Обучение в чужбина”, „Младежка мобилност”, „Европейски програми” и др. Организира срещи с младежи от страната и чужбина.
Задача 6. Развитие на Клуб „Образование, култура и изкуство” в рамките на ОМД-Русе, който организира кампании, акции, събития в областта на образованието, културата и изкуството.
Задача 7. Развитие наКлуб„Противообществени прояви и закрила на детето” в структурата на ОМД-Русе, който организира обучения, дебати, дискусии, свързани с превенцията на рисковото поведение сред младите хора. Предвиждат се обучения на теми „Трафик на хора”, „Насилието срещу жени”, „Наркотици и зависимости” и други, засягащи младите хора, с участието на инспектори и специалисти от МВР Русе и други институции. 
 
§ 2. В Раздел V.Направления и дейности за изпълнение на политиката за младите хора в Община Русе към „НАПРАВЛЕНИЕ 4. СТИМУЛИРАНЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА НЕФОРМАЛНОТО ОБРАЗОВНАИЕ СРЕД МЛАДИТЕ ХОРАВ ОБЩИНА РУСЕ” се създава Дейност 2 със следния текст и задачи:
„Дейност 2. Реализиране на обучения, кампании и дискусионни форуми за реализиране на интелигентен растеж и социално приобщаване.
   Задача 1. Организиране на срещи с младежи от средните училища инициирани от специалистите на ОМД на теми като: правата на детето, държавна власт и държавна политика, местна власт и местно самоуправление за запознаване на младите хора с публичните институции и с правата им като част от местната общност, като граждани на Република България и на Европейския съюз.
Задача 2. Организиране на кръгли маси и младежки брейн-сторм кампании за ключови въпроси на младежкото развитие и глобалните проблеми на местната общност и човечеството. Събития на теми: Климатичните промени или как младите хора се борят срещу глобалното затопляне”„Интер-културната толерантност – основа за една обща Европа”, „Стереотипи и предразсъдъци”, „Познаваме и спазваме ли човешките права?”, „Що е доброволчество?”
Задача 3. Предоставяне на актуална и систематизирана информация за възможности за финансиране на младежки идеи и инициативи.
Задача 4. Насърчаване на активност, взаимодействие и двустранни инициативи между младежките организации и културните институти на територията на Община Русе.”
2.      Приема допълнение към Общински годишен план за младежта на Община Русе за 2013г.,    съгласно Приложение 1.
3.      Възлага на кмета на Община Русе изпълнението и контрола по допълнението на Общинския годишен план за младежта на Община Русе за 2013г.
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
 
§ 3. НАПРАВЛЕНИЕ 6. ПО-ДОБРО РАЗБИРАНЕ И ПОЗНАВАНЕ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА
 
        Дейност 1. Развитие на междукултурния и международния диалог на младите хора в Община Русе с европейската и световна младежка общност .
Задача 1. Стимулиране и развитие на международния диалог между младите хора и създаване на условия да изграждат умения за работа в мултикултурна среда;
Задача 2. Създаване на условия за опознаване на отделните етнически общности и техните култури за стимулиране на толерантност, разбирателство, взаимодействие и диалог между общностите;
Задача 3. Насърчаване на мобилността на младите хора в страната и в чужбина;
Задача 4. Популяризиране на европейското сътрудничество в младежката сфера.
Задача 5.Стимулиране и подпомагане на участието на българските младежи в международни и европейски младежки движения.
Задача 6. Насърчаване и подпомагане на приобщаването на младите хора към европейското гражданство и изучаването на европейски езици и култури.
 
       Дейност 2. Подобряване на възможностите за реализиране на социалните и творческите умения на младите хора според техните интереси, цели и потребности с насърчаване на младежката инициативност, творчество и изява.
Задача 1. Предоставяне на повече и по-добри условия за развитие на таланта, творческите умения и културното изразяване на младите хора.
Задача 2. Подкрепа на младите дебютанти в изкуствата и в различните културни индустрии;
Задача 3. Насърчаване и подпомагане на талантливите млади хора в областта на изкуството, науката, спорта.
Задача 4. Подкрепа на талантливи млади хора с интерес към хуманитарните, инженерните науки и високите технологии, улесняване на достъпа на младежите до иновации, новости и интерактивни комуникации;
Задача 5. Развитие на младежкото музикално движение и неформалните творчески клубове на територията на Община Русе в съответствие с европейските стандарти.
Задача 6. Насърчаване на всички форми на съвременна градска култура с нестандартен израз на таланти, дарби и умения във всички сфери на науката и изкуството, сътворени от млади хора в Община Русе;
 
       Дейност 3. Насърчаване на здравословния начин на живот сред младите хора.
Задача 1. Превенция на факторите, които създават риск за здравето на младите хора.
Задача 2. Разработване и разпространение на здравна информация, съобразена с
нуждите на младите хора чрез мобилизиране на младежките информационни мрежи.
Задача 3. Утвърждаване на здравословния начин живот сред младите хора чрез партньорски кампании на младежки работници, здравни специалисти, неправителствени, доброволчески и спортни организации на територията на Община Русе.
Задача 4. Ефективно прилагане на Насоките на ЕС за физическата дейност на младите хора, особено сред младежите с увреждания.
Задача 5. Прилагане на съвременни форми на здравно образование в училищата и насърчаване на здравната просвета в читалищата, спортните и младежките организации.
Задача 6. Развитие на подхода „Връстници обучават връстници” за повече доверие при формирането на нагласи и придобиване на умения за здравословен начин на живот, безопасно поведение и игнориране на рискови за здравето навици;
Задача 7. Повишаване на сексуалната култура на младите хора.
Задача 8. Подобряване на достъпа на младежите до съвременна научна информация, качествени консултантски и здравни услуги, свързани със сексуалното и репродуктивно здраве.
        Дейност 4. Превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно положение.
Задача 1. Повишаване капацитета на младежките работници за работа с млади хора в социален риск;
Задача 2. Насърчаване на сътрудничеството между младежките работници и младежките лидери за приобщаване на младите хора в социален риск;
Задача 3.Повишаване на уменията за адаптация и пригодността за трудова заетост на младежите в неравностойно положение. Въвеждане на изнесени/мобилни форми на младежка работа;
Задача 4. Подобряване качеството на социалните услуги за млади хора и извеждането им от специализирани институции в семейна или подходяща приемна среда, осигуряване на подкрепа за тяхното пълноценно интегриране във всички области на обществения живот.
Задача 5. Ограничаване на приемствеността на социалното изключване между поколенията.
Задача 6. Насърчаване съпричастността на младите хора към политиките за социално включване;
 
 
         Индикативен   план  
Направление
6
 
 
 
Дейност
Организация
Ресурси
Период
Контрол
1.
Проучване на мнението на младежите за степента на информираност на публичните власти за потребностите и проблемите на младите хора на територията на Община Русе.
ОМД-Русе
Бюджет на ОМД-Русе
03.-05.2013г.
09.-12.2013г.
Месечен
Годишен
2.
      Младежки дискусионни
      форуми и конференции
      за популяризиране на
      работата в мрежа и
      обмяната на опит
      сред младежките
      работници;
ОМД-Русе
   МОМН-Индикативнапрограма за младежта,
Бюджет на ОМД-Русе
03.-05.2013г.
09.-12.2013г.
Месечен
Годишен
3.
Организиране на общински информационни кампании за
стимулиране на толерантност, разбирателство, диалог и взаимодействие и между общностите;
ОМД-Русе
 
 
03.-12.2013г.
Месечен
Годишен
4.
      Организиране на срещи,
      дискусии и семинари за
      предоставяне на услуги в 
      общината чрез различни
      форми на младежка
      работа, разнообразни
      подходи и методи за
      различни групи млади
      хора със специфични
      потребности;
Община Русе Дирекция”Култура и образование”
ОМД-Русе
   МОМН-Индикативна програма за младежта,
Бюджет на ОМД-Русе
03.-12.2013г.
Месечен
Годишен
5.
      Организиране на
      събития, конкурси и
  фестивали:
       
Община Русе Дирекция „Култура и образование”
ОМД-Русе
Община Русе
ОМД-Русе
03.-12.2013г.
Месечен
Годишен
5.1.
      Фестивал на
      снежните фигури
Община Русе, Дирекция „Култура и образование” РБ”Любен Каравелов”
РБ „Любен Каравелов”
12.2013г.-01.2014г.
Месечен
Годишен
5.2.
Конкурс за есе и рисунка „Водата-извор на живот”, посветен на международния ден на водата – 22 март
ОМД-Русе
 
Бюджет на ОМД-Русе
22.03.2013г.
Месечен
Годишен
5.3.
Балетен конкурс „Танцуваща река”
ОМД-Русе
 
Бюджет на ОМД-Русе
04.2013г.
Месечен
Годишен
5.4.
Фолклорен фестивал „Северина”
ОМД-Русе
 
Бюджет на ОМД-Русе
04.2013г.
Месечен
Годишен
5.5.
Национална панорама на детското и младежко творчество „Всемир на таланти”‘2013.
Община Русе Дирекция „Култура и образование” ОМД-Русе
ОДЦКИ-Русе
Бюджет на ОМД-Русе ОДЦКИ-Русе
Сдружение ”Духовно огледало”
24-26.05.2013г.
Месечен
Годишен
5.6.
Международна хорова среща  
Община Русе Дирекция „Култура и образование”
ОМД-Русе
Община Русе
ОМД-Русе
15-16.06.2013г.
Месечен
Годишен
5.7.
Национален ученически театрален фестивал „Климент Михайлов”
Община Русе, Дирекция „Култура и образование” ОМД-Русе
ОДЦКИ-Русе
Бюджет на ОМД-Русе и
ОДЦКИ-Русе
05.-06.2013г.
Месечен
Годишен
5.8.
Фестивал за съвременна градска култура „Аз, градът”
Община Русе, Дирекция „Култура и образование”
     ОПРР
01-09.06.2013г.
Месечен
Годишен
5.9.
Рок-Фестивал„Дунав рок”
             
ОМД-Русе
 
Бюджет на ОМД-Русе
Програма „Младежта в действие”на ЕС
06.2013г.
Месечен
Годишен
5.10
Национален конкурс „Моят малък свят – на сънища богат”
ОМД-Русе
 
Бюджет на ОМД-Русе
 
06.2013г.
Месечен
Годишен
5.11
Фестивал за млади поп- и рок-изпълнители
ОМД-Русе
 
Бюджет на ОМД-Русе
Програма „Младежта в действие”на ЕС
10.2013г.
Месечен
Годишен
5.12
„Екс Либрис” фестивал
             
РБ”Любен Каравелов”
 
РБ”Любен Каравелов”
 
10.-11.2013г.
Месечен
Годишен
5.13
Международен конкурс за спортни танци „Купа Русе”
             
ОМД-Русе
Бюджет на ОМД-Русе
 
23-25.11.2013
Месечен
Годишен
5.14
Фестивал на книгата
 
Община Русе Дирекция „Култура и образование”
РБ”Любен Каравелов”
РБ”Любен Каравелов”
Програма ”Глобални библиотеки”
 
11.2013г.
Месечен
Годишен
6.
   Организиране на акции,
събития, кампании, дебати дискусии за по-добра връзка между младите хора и публичните институции за резултатен диалог и адекватен отговор на младежките потребности.
Община Русе Дирекция „Култура и образование”
ОМД-Русе
Бюджет на   ОМД-Русе
03.-12.2013г.
Месечен
Годишен
7.
Младежка акция „Посланици на Русе” за популяризиране на кандидатурата на Община Русе за Европейска столица на културата’2019 в национален и международен аспект.
Община Русе Дирекция „Култура и образование”
ОМД-Русе
Община Русе
  ОМД-Русе
03.-12.2013г.
Месечен
Годишен
8.
      Организиране на обучения
      семинари и конференции за
      здравословния начин живот
      сред младите хора.
Община Русе Дирекция „Здравни и социални дейности” ОМД-Русе
    МОМН-„Индикативна програма за младежта”
03.-12.2013г.
Месечен
Годишен
9.
      Организиране на менторство
      и стажуване.
ОМД-Русе
  Програма „Младежта в действие”на  ЕС
03.-12. 2013г.
Месечен
Годишен
10.
Изграждане на Интернет платформа за младежки дейности и спорт.
Община Русе Дирекция „Култура и образование” ОМД-Русе
Русенски университет
МОМН, Образователни програми на ЕС,
Бюджет на ОМД-Русе,
Русенски университет
03.-09.2013г.
Месечен
Годишен
11.
      Електронно приобщаване на
      младите хора в малките
населени места в Община Русе чрез интерактивна комуникация на местната младежка общност за превенция на социалното
      изключване.
Община Русе Дирекция „Култура и образование” ОМД-Русе
    МОМН-„Индикативна програма за младежта” Бюджет на ОМД-Русе
03.-12.2013г.
Месечен
Годишен
12.
Сформиране на работни групи
между социални и младежки работници за приобщаване на млади хора в риск и възпитаване на съпричастност към политиките за социално включване.
Община Русе Дирекция „Здравни и социални дейности” ОМД-Русе
    МОМН-„Индикативна програма за младежта” Бюджет на ОМД-Русе
03.-12.2013г.
Месечен
Годишен
13.
      Разработване и
      разпространение на
      информационни и обучителни
      материали за сексуално и
      репродуктивно здраве.
Община Русе Дирекция „Здравни и социални дейности” ОМД-Русе
    МОМН-„Индикативна програма за младежта” Бюджет на ОМД-Русе
03.-12.2013г.
Месечен
Годишен
14.
Създаване на Обществен Консултативен Съвет за младежта в Община Русе.
Община Русе Дирекция „Култура и образование” ОМД-Русе
Община Русе Дирекция „Култура и образование” ОМД-Русе
03.-12.2013г.
Месечен
Годишен
 
  
    § 4. НАПРАВЛЕНИЕ 7. РАЗВИТИЕ И ПРИЗНАВАНЕ НА МЛАДЕЖКАТА РАБОТА
 
       Дейност 1. Създаване на система от стандарти за оценка и усъвършенстване на младежката работа в Община Русе.
Задача 1. Повишаване на капацитета на младежките работници;
Задача 2. Стимулиране на разнообразието на прилаганите подходи и методи в младежката работа;
Задача 3. Подкрепа на дейности, насочени към иницииране, създаване и развитие на партньорски и браншови мрежи за обмяна на опит, добри практики между младежките работници на местно, национално и международно ниво;
Задача 4. Насърчаване създаването на етичен кодекс в младежката работа и прилагането му от младежките работници;
      Дейност 2. Популяризиране на младежката работа.
Задача 1. Разработване на информационни материали и наръчници за популяризиране на работата на младежките организации, младежките работници, клубове и НПО сред младите хора и обществото на територията на Община Русе.
Задача 2. Използване на интернет-портал и всички възможности на социалните мрежи и електронното разпространяване на информация за популяризиране на конкретни събития, инициативи и цялостната работа по годишния общински план за младежта.
 
 
         Индикативен   план  
Направление
7
 
 
 
Дейност
Организация
Ресурси
Период
Контрол
1.
Проучване на мнението на младежите за степента на признаване на младежката работа от публичните власти и обществото на територията на Община Русе.
Община Русе Дирекция „Култура и образование” ОМД-Русе
Бюджет на ОМД-Русе
03.-05.2013г.
09.-12.2013г.
Месечен
Годишен
2.
Разработване на информационни материали и наръчници за работата на младежките работници, за да се популяризира и насърчава признаването на младежката работа в обществото.
ОМД-Русе
Бюджет на ОМД-Русе
03.-12.2013г.
Месечен
Годишен
3.
      Младежки дискусионни   
      форуми и конференции
      за популяризиране на младежките дейности, създаване на иновативни подходи и събития
      за развитие и признаване на
      младежката работа.
Община Русе Дирекция „Култура и образование” ОМД-Русе
   МОМН-Индикативнапрограма за младежта,
Бюджет на ОМД-Русе
Програми на ЕС
03.-05.2013г.
09.-12.2013г.
Месечен
Годишен
4.
Иницииране, създаване и развитие на партньорски и браншови мрежи за обмяна на опит, добри практики и идеи между младежките работници на местно, национално и международно ниво;
ОМД-Русе
   МОМН-Индикативнапрограма за младежта,
ОМД-Русе
Програми на ЕС
 03.-12.2013г.
Месечен
Годишен
5.
Създаване на етичен кодекс за младежката работа и популяризиране на документа сред младите хора в общността и институциите.
Община Русе Дирекция „Култура и образование” ОМД-Русе
Община Русе
ОМД-Русе
 
09.-12.2013г.
Месечен
Годишен
 
РЕСУРСИ от МОМН
Националната програма за младежта се осъществява от Национален център „Европейски младежки програми и инициативи“ за периода 2011 – 2015 г.
Средствата за дейностите по програмата се осигуряват в рамките на бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН) за съответната година.
Средствата са индикативни и ще бъдат регламентирани в зависимост от възможностите на бюджета.
       Година
Индикативен бюджет
2011
   800 000 лв.
2012
1 000 000 лв.
2013
1 200 000 лв.
2014
1 500 000 лв.
2015
1 800 000 лв.
 
 
                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
                                                                                     (засл. проф. В. Пенчев)