Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 524 Прието с Протокол № 23/21.03.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие Община Русе да издаде Запис на заповед, неотменимо и безусловно, без протест и разноски в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на ОПРР – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” в размер на 2275000,00лв. представляващи 35% от стойността на проекта във връзка с договор № BG161PO001/1.1-11/2011/008 „Обновяване и оборудване на Комплексен онкологичен център”
2. Упълномощава Кмета на община Русе – Пламен Стоилов да подпише Записа на заповед и всички изискуеми документи по издаването на същата.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)