Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 525 Прието с Протокол № 22/20.05.2021 г.

            На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с вх. №УТ-27-29/22.03.2021г. от Цветомир Здравков Райков,  Общински съвет – Русе реши:

         Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване  на план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.160.106, находящ се в местността „Мерата“, гр. Русе, като с плана за имота се определи зона за ниско жилищно застрояване /Жм/ с плътност на застрояване до 60%, коефициент на интензивност на застрояването до 1,2 и процент на озеленяване – минимум 40% и височина на застрояването Н до 10 метра. ПЗ да се изработи с ограничителни линии на новото застрояване свободно разположени на минимум 3 метра от страничните имотни граници,  на 1,5 метра от обслужващия път от югоизток и на 5 метра от дъното на имота, като се запази като елемент на плана съществуващата свободно разположена в имота сграда със застроена площ от 16 кв. м. Да се изпълнят изискванията на чл. 108, ал. 2 от ЗУТ и да се съобразят становищата  дадени с писма с вх.№№30-9965-78#2/07.04.2021г. от „В и К“ ООД – Русе и 30-9965-78#1/07.04.2021г. от „ЕРП Север“ АД.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)