Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 525 Прието с Протокол № 23/21.03.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и насоките в Изискванията за кандидатстване по покана за представяне на проектни предложения по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO002/13/1.3-07 „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики“ в рамките на Приоритетна ос 1 „Добро управление” по Оперативна програма „Административен капацитет”2007-2013г., Общинският съвет реши:

Дава съгласие Община Русе да кандидатства с едно проектно предложение по Приоритетна ос 1 „Добро управление”, подприоритет 1.3.„Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики“ по Оперативна програма „Административен капацитет”, бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)