Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 525

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 525
Прието с Протокол № 27/16.04.2009 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 35 ал. 3 от ЗОС, във връзка с § 27 от ПЗР на ЗИД на ЗС/ДВ, бр. 33 от 1996 год./, § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС, чл. 31,ал.1 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, извлечения от Протокол № 101 от 27.02.2009 г.и № 102 от 25.03.2009 г. на КОбС, Общинският съвет реши:

І. Одобрява оценките за продажба на земя, частна общинска собственост, по реда на § 27 от ПЗР на ЗИД на ЗС/ДВ, бр. 33 от 1996 год./ и § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС:
както следва:
І.1. за УПИ VІІІ-общ. в кв. 70 с площ от 700 кв.м. по плана на град Мартен, Община град Русе, предмет на АОС 5581/2008 г. – пазарна цена 5 705.76 лева, без включени данъци и такси, по искане от Георги Кирилов Димитров, вх. № ОС08/40 от 01.11.2006 г.;
І.2. за УПИ VІІІ-106 в кв. 10. по плана на град Мартен, Община град Русе от 945.00 кв.м., предмет на АОС№ 5580/2008 г. – пазарна цена 5095.68 лева, без включени данъци и такси, по искане от Петранка Друмева Димитрова, Иван Димитров Иванов и Милен Димитров Иванов, вх. № ОС08/38 от 23.10.2007 г.;
І.3. за УПИ VІІ-1228 в кв.100 по плана на град Мартен, Община град Русе от 737.69 кв.м., предмет на АОС№ 5583/2008 г. – пазарна цена 3 977.76 лева, без включени данъци и такси, по искане от Диана Георгиева Стефанова, вх. № ОС08/20 от 19.05.2008 г.
І.4. за УПИ VІІІ-1227 в кв. 100 по плана на гр. Мартен, Община Русе от 771.69 кв.м., предмет на АОС № 5582/2008 г. – пазарната цена 4161,12 лева., без включени данъци и такси, по искане от Иво Бончев Комитов и Николай Бончев Комитов, вх. № ОС08/36 от 17.10.2006 г.
ІІ. Одобрява оценките за продажба на земя, частна общинска собственост, По реда на чл. 35, ал.3 от Закона за общинската собственост, както следва:
ІІ.1. за ІІ-1565 в кв. 75 по плана на град Мартен, Община Русе от 627 кв.м., предмет на АОС № 5579/2008 г. – пазарна цена 16 320 лева, без включени данъци и такси, по искане от Светослава Павлова Димитрова, вх. № ОС08/21 от 07.06.2007 г.
ІІ.2. за УПИ ХІV-общ. в кв. 70 от 780 кв.м. по плана на град Мартен, Община Русе, предмет на АОС № 5576/2008 г. – пазарна цена 20 430 лв., без включени данъци и такси, по искане от Никола Василев Иванов, вх. № ОС08/4/24.03.2008 г.
ІІ.3. за поземлен имот с идентификатор 63427.2.4055 с площ от 258 кв.м. по ул. „Чавдар воевода” № 15 в град Русе, предмет на АОС № 5588/2008 г. – пазарна цена 80 737лв., без включени данъци и такси, по искане вх. №№ ОС08/30, ОС08/31, ОС08/32 от 24.07.2008 г. от Виолета Йорданова Босева, Йордан Соянов Босев и Валентина Валентинова Янкова
ІІ.4. за УПИ ІІ, кв.106 по плана на гр. Мартен, Община Русе, предмет на АОС № 4146/2004 г. – пазарна цена 6917.74 лв., без включени данъци и такси,по искане вх. № ОС08/41 от 25.09.2008 г. от Сава Иванов Савов
ІІІ. Кметът на Община Русе да издаде заповед, в която да определи купувачите на имотите, цената и другите плащания и сключи договори за продажба.