Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 526 Прието с Протокол № 22/20.05.2021 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с вх.№№УТ-27-17/17.02.2021г. и 94С-12648-1#1/29.03.2021г. от Симеон Стойков Момчилов,  Общински съвет – Русе реши:

         Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване  на план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.156.2337, находящ се в местността „Под Левента“, гр. Русе, като с плана за имота се определи вилна зона /Ов/ с плътност на застрояване до 40%, коефициент на интензивност на застрояването до 0,8 и процент на озеленяване – минимум 50% и височина на застрояването Н до 7 метра. ПЗ да се изработи с ограничителни линии на новото застрояване свободно разположени на минимум 4 метра от двете странични имотни граници и на по 3 метра от обслужващите пътища от север и от изток, като се запази като елемент на плана съществуващата свободно разположена в имота сграда със застроена площ по разрешение за строеж № 761/15.08.1990г. от 28 кв. м. Да се изпълнят изискванията на чл. 108, ал. 2 от ЗУТ и да се съобразят становищата  дадени с писма с вх.№№30-9965-78#2/07.04.2021г. от „В и К“ ООД – Русе и 30-9965-78#1/07.04.2021г. от „ЕРП Север“ АД.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)