Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 527 Прието с Протокол № 21/20.04.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 от Закона за общинска собственост и чл. 44, чл. 4 от Наредба №1 на ОбС – Русе, Общинският съвет реши:
1. Дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху автомобил /специализиран микробус/ Опел „МОВАНО“ с рег. № Р 6414 ВХ и идентификационен номер на рама VN1J9TMH636705518, собственост на Община Русе на Сдружение „Дете и пространство“, БУЛСТАТ: 131333228, седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Гоце Делчев” бл. 32, вх. А, ет. 1, представлявано от д-р Любомир Йорданов Жупунов – председател на управителния съвет, изпълнител по договор № 2087/21.10.2014 г. за възлагане управлението на социална услуга „Дневен център за деца и/или младежи с увреждания“, за срока на договора.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и сключи договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ,
ЗАМ-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(ДИМИТЪР КЪНЧЕВ)