Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 527 Прието с Протокол № 22/20.05.2021 г.

 На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ и чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ и искане с вх. №УТ-27-2 от 13.01.2021 г. и писмо с вх. №94И-7640-1#1 от 22.03.2021 г. от Илияна Христова Маринова, Общински съвет – Русе реши:

  1. Одобрява задание за проектиране на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на ПИ с идентификатор 63427.149.297 по КККР на гр. Русе, местност Касева чещма, община Русе, като се изпълнят изискванията на чл. 108, ал. 2 от ЗУТ. С проекта за ПЗ се определя устройствена територия за рекреационни дейности – „Вилна зона“ (Ов), като се спазят изискванията за параметри съгласно чл. 29 от Наредба №7 от 22.12.2003 г., отговарящо на предвижданията на Общ устройствен план на община Русе. С ПЗ се определя с ограничителни линии, ново свободно застрояване на по 6 м. от имотните граници на югоизток и югозапад и съобразени със сервитута на преминаващия през имота въздушен електропровод 20 kV „Чародейка“, собственост на „ЕРП Север“ АД. Съществуващата в имота сграда с идентификатор 63427.149.297.1, със застроена площ 22 кв. м., на 1 етаж се запазва като елемент на плана. ПУП да се съобрази със становища дадени с писма с рег. №30-9965-12#4 от 21.04.2021 г. от „ЕРП Север“ АД и рег. №30-9965-12#2 от 04.02.2021 г. от „ВиК“ ООД – Русе, с които следва да бъде съобразен и бъдещият проект.
  2. Разрешава изработването на ПУП – ПЗ на ПИ с идентификатор 63427.149.297 по КККР на гр. Русе, местност Касева чещма, община Русе, в съответствие с одобреното в т. 1 задание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)