Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 527

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 527
Прието с Протокол № 27/16.04.2009 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.30 от Наредба № 1 за общинската собственост на ОбС-Русе, протоколи №№ 90/20.03.2008 г. и 97/17.09.2008 г. на Комисията по общинска собственост и искане вх. № 94ММ/101/08.02.2008 г. до кмета на Община Русе от Мирослав Петков Маринов от с. Червена вода, Община Русе, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ УПИ ІІ-общ. в кв. 90 с площ 3 769 кв.м. и построената в него сграда „Ресторант”-едноетажна, полумасивна със застроена площ 41 кв.м., навес със застроена площ 88,52 кв.м. и масивно складово помещение към тях със застроена площ 12,24 кв.м. с АОС № 5700/24.01.2009 г., при начална тръжна цена 132 770 лева, без включен ДДС.
Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на търга и да са за сметка на спечелилия търга.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да създаде организация по провеждане на търга, да издаде заповед за определяне на спечелилия търга и да сключи договор за продажба на имота.