Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 528 Прието с Протокол № 21/20.04.2017 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:
1. Допълва Решение №437 на Общински съвет – Русе, прието с протокол №18 от 31.01.2017 г. Общински съвет – Русе, като се създават нови точки 4 и 5, както следва:
„4. Поема ангажимент да застрахова срещу обичайните застрахователни рискове (пожар, наводнение, кражба и др.), сградите обект на финансиране по проекта за период от поне пет години след одобрението на окончателния доклад по проекта.
5. Поема ангажимент да застрахова срещу обичайните застрахователни рискове (пожар, наводнение, кражба и др.), придобитото по проекта оборудване за период от поне пет години след одобрението на окончателния доклад по проекта“
2. В останалата си част Решение № 437/31.01.2017 г. остава непроменено.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ,
ЗАМ-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(ДИМИТЪР КЪНЧЕВ)