Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 528 Прието с Протокол № 22/20.05.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 25, ал. 5, във връзка с чл. 25, ал. 4 и ал. 3, т. 1 на същия член от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 2, ал. 4, чл. 17а, ал. 2 от Закона за опазване на земеделските земи, чл. 7, ал. 2 и чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, Общинският съвет реши:

Дава съгласие за учредяване на право на прокарване и сервитут на техническа инфраструктура – водопроводно отклонение за захранване на ПИ с идентификатор 65348.20.53 по КККР на с. Сандрово, Община Русе собственост на „СТРОИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ“ ЕООД, ЕИК:827195963, през ПИ 65348.68.69 и 65348.18.117– пасище, собственост Община Русе. Сервитутната площ по оста на водопровода през обслужващите имоти – 0,503 дка ( нула цяло петстотин и три декара).

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)