Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 528 Прието с Протокол № 23/21.03.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА и чл. 34, ал. 8 във връзка с ал.1, изр. 2 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

I. Приема Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, както следва:
§ 1. Алинея 2 на чл. 22 придобива следната редакция: „Размерът на възнаграждението на общинския съветник за участието му в заседанията на общинския съвет и на неговите комисии за един месец е 30 на сто от средната брутна работна заплата в общинската администрация за последния месец от предходното тримесечие. Това възнаграждение не включва възнаграждението, което общинският съветник има право да получава за участието си в специализирани комисии към Общински съвет – Русе, чието създаване е предвидено в закон или подзаконов нормативен акт. ”
II. Определя, считано от 01.02.2013г, месечно възнаграждение на общински съветник за участие във всяка специализирана комисия към Общински съвет – Русе, чието създаване е предвидено в закон или подзаконов нормативен акт, в размер на минималната работна заплата за страната. Възнаграждението не се изплаща, ако комисията не е заседавала или съветникът не е участвал без уважителни причини.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)