Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 528

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 528
Прието с Протокол № 27/16.04.2009 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 36, ал.1, т.2 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл.34, ал. 1, т.2 от Наредба №1 на Общински съвет-Русе, във връзка с протокол 102/25.03.09 г. на Комисията по общинска собственост и искане вх. № ОС22/3/10.03.09 г. от Станислав Ангелинов Колев, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за прекратяване съсобствеността между Община Русе и Станислав Ангелинов Колев, чрез изкупуване частта на общината, представляваща 32/1032 ид.ч. от ПИ 63427.156.830 по кадастрална карта, находящ се по бул. „Гоце Делчев” № 48 в гр. Русе, срещу заплащане пазарната цена в размер на 2 630 (две хиляди шестстотин и тридесет) лева без данъци и такси.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и сключи договор за прекратяване на съсобствеността между Община Русе и Станислав Ангелинов Колев, чрез изкупуване дела на общината.