Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 529 Прието с Протокол № 21/20.04.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 19, ал. 2 от Закона за социално подпомагане, чл. 36, чл. 36б, ал. 3 т. 7 и § 40 от Преходни и Заключителни разпоредби към Постановление № 288 от 4 ноември 2016 г. от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Общинският съвет реши:
1. Приема ново Приложение №1 към Решение № 468, прието с Протокол № 19/23.02.2017 г. на ОбС – Русе за промяната в наименованията, капацитета и вида на социалните услуги – делегирани от държавата дейности и местни дейности, неразделна част от настоящото решение.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ,
ЗАМ-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(ДИМИТЪР КЪНЧЕВ)
 

Промяна в наименования и капацитет на социалните услуги
Приложение №1
СОЦИАЛНИ УСЛУГИ – НАМЕНОВАНИЯ, ВИД, КАПАЦИТЕТ
Политики
Kапаци
тет
Адрес
Промяна на СУ – наименование, капацитет
Специализирани институции за предоставяне на социални услуги
 
 
 
1
Дом  за възрастни хора с физически увреждания
82
гр.Русе, ул. Белмекен № 16 и в
кв. Средна кула, ул. Бачо Киро №49
Дом за пълнолетни лица с физически увреждания
2
Дом за възрастни хора с деменция
120
гр.Русе, бул. Трети март № 55
Дом за пълнолетни лица с деменция
3
Дом за стари хора
234
гр.Русе, ул. Алеи Възраждане № 86
Няма промяна
Социални услуги, предоставяни в общността
 
 
 
1
Дневен център за деца и младежи  с умствени увреждания
30
гр.Русе, ж.к. Родина, ул. Сърнена гора № 28
Дневен център за деца и младежи с увреждания
2
Дневен център за деца с увреждания
30
гр.Русе, ж.к. Здравец, ул. Байкал № 10
Дневен център за деца с увреждания
3
Дневен център за възрастни хора с увреждания 
25
гр.Русе, кв. Тракция, ул. Искър № 41
Дневен център за пълнолетни лица с увреждания
Дневен център за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания от 2018 г.
4
Дневен център за възрастни хора с увреждания
15
гр.Русе, бул. Тутракан № 20
Дневен център за пълнолетни лица с увреждания
5
Дневен център за деца с увреждания – седмична грижа
20
гр.Русе, кв. Тракция, ул. Искър № 41
Дневен център за деца с увреждания – седмична грижа
6
Дневен център за деца с увреждания – седмична грижа
10
гр.Русе, ж.к. Дружба 2, ул. Н. Й. Вапцаров № 20, ет.4
Дневен център за деца и младежи с увреждания – седмична грижа
7
Дневен център за деца с увреждания
20
гр.Русе, ж.к. Дружба 3, ул. Н. Й. Вапцаров № 20
Дневен център за деца и младежи с увреждания
8
Дневен център за възрастни хора с увреждания – седмична грижа
 
 
Дневен център за пълнолетни лица с увреждания – седмична грижа
9
Дневен център за стари хора
50
гр.Русе, ул. Йосиф Цанков №47
Няма промяна в наименованието на соц.услуга
От 01.01.2018 г. се променя вида услуга в Център за социална рехабилитация и интеграция, с капацитет 30
10
Дневен център за стари хора – с. Тетово
20
 
Дневен център за пълнолетни лица с увреждания
11
Център за социална рехабилитация и интеграция за деца
20
гр.Русе, ул. Янтра № 5
Няма промяна
12
Център за социална рехабилитация и интеграция
15
гр.Русе, кв. Тракция, ул. Тракия № 25
Няма промяна
13
Център за социална рехабилитация и интеграция за незрящи лица
25
гр. Русе, ул. Плиска №78, бл. Мадара
Няма промяна
14
Център за социална рехабилитация и интеграция
30
гр.Русе, бул. Тутракан № 20
Няма промяна
15
Център за социална рехабилитация и интеграция
20
гр. Русе, кв. Дружба 2, ул. Йосиф Цанков № 45-47
Няма промяна
16
Център за обществена подкрепа
20
гр.Русе, ул. Богдан войвода № 3
Няма промяна
17
Център за обществена подкрепа
105
гр.Русе, бул. Липник № 14
Няма промяна
18
Защитено жилище за хора с умствена изостаналост
8
гр.Русе, ул. Яребична № 4
Защитено жилище за лица с умствена изостаналост
19
Защитено жилище за хора с умствена изостаналост
8
гр.Русе, ж.к. Дружба 3, ул. Йоаким Груев
 № 3, бл. 52, вх.В, ет. 1, ап. 1
Защитено жилище за лица с умствена изостаналост
20
Защитено жилище за хора с умствена изостаналост
6
гр.Русе, ж.к. Дружба-3, ул. Йоаким Груев
 № 3, бл. 52, вх.В, ет. 1, ап. 2
Защитено жилище за лица с умствена изостаналост
21
Защитено жилище за хора с психични разстройства
10
гр.Русе, бул. Тутракан № 20
Защитено жилище за лица с психични разстройства
Намаляване на капацитета на социалната услуга от 10 на 8 – считано от 01.05.2017 г.
22
Защитено жилище за хора с психични разстройства
10
гр.Русе, бул. Тутракан № 20
Защитено жилище за лица с психични разстройства
Намаляване на капацитета на социалната услуга от 10 на 8 – считано от 01.05.2017 г.
23
Защитено жилище за лица с физически увреждания
8
 
Намаляване на капацитета от 10 на 8
24
Звено „Майка и бебе“
4
гр.Русе, ул. Н.Й. Вапцаров № 20
Няма промяна
25
Приют за лица
60
гр.Русе, кв. Тракция, ул. Тракия № 25
Няма промяна
26
Приют за безпризорни деца
15
гр.Русе, ул. Битоля № 1а
Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, с капацитет 8 места, считано от 01.05.2017 г
27
Център за работа с деца на улицата
25
гр.Русе, ул. Битоля № 1а
Няма промяна във вида социална услуга 
Промяна в капацитета на социалната услуга от 25 на 15 места,  считано от 01.05.2017 г
28
Център за работа с деца на улицата
15
гр.Русе, бул. Липник № 14
Няма промяна
29
Кризисен център
8
гр.Русе, ул. Драган Цанков № 17
Няма промяна
30
Кризисен център
15
гр.Русе, кв. Тракция, ул. Тракия № 25
Няма промяна в наименованието на услугата.
Услугата ще бъде разкрита като Делегирана от държавата дейност или като местна дейност считано от 01.04.2017 г.
31
Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с  увреждания
12
гр.Русе, ул. Неофит Рилски № 66
Няма промяна
32
Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с  увреждания
10
гр.Русе, ж.к. Дружба 3, ул. Н. Й. Вапцаров № 20а
Няма промяна
33
Център за настаняване от семеен тип „Вяра“ за деца/младежи с увреждания
14
гр.Русе, ул. Будапеща № 2а
Няма промяна
34
Център за настаняване от семеен тип „Надежда“ за деца/младежи с увреждания
14
гр.Русе, ул. Котовск № 12а
Няма промяна
35
Център за настаняване от семеен тип „Любов“ за деца/младежи с увреждания
14
гр.Русе, ул. Котовск № 10
Няма промяна
36
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи  с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи
8
гр.Русе, ул. Н. Й. Вапцаров № 20а
Няма промяна
37
Център за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства
15
гр.Русе, бул. Тутракан № 20
Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства
38
Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с психични разстройства или деменция
12
гр.Русе, бул. Тутракан № 20
Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства
39
Център за настаняване от семеен тип за хора с психични разстройства
15
гр.Русе, ж.к. Възраждане, ул. Доростол №34
Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства
40
Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства
15
 
 
41
Наблюдавано жилище за хора с психични разстройства
8
гр.Русе, ж.к. Възраждане, ул. Доростол №34
1. Промяна във вида на СУ:
Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства
2. Промяна на Решение на общ.съветкапацитет – от 8 на 12 – считано от 01.05.2017 г
 
 
 
 
 
 
 
Г
 
 
 
 
ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ,
ЗАМ-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

            (ДИМИТЪР КЪНЧЕВ)