Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 529 Прието с Протокол № 22/20.05.2021 г.

 На основание чл. 79 от АПК, чл. 11, ал. 3 от ЗНА, чл. 21, ал.2, във вр. с ал.1, т.23 и чл. 17, ал.1, т.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.6, ал.2 и чл. 9 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет – Русе  реши:

  1. Приема Наредба за изменение на Наредба № 16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе,  със следното съдържание:

§ 1.  В глава трета, в чл. 59, ал. 1, се добавя нова точка  51.4в със следния текст:

„51.4в. цена за използване на 7 и 8 корт (източно от централен корт)  през делнични и почивни дни от лицензирани спортни клубове за тренировъчни занимания на лица до 18-годишна възраст – 5.00 лв. на час.“

§ 2. Настоящата наредба влиза в сила от момента на разгласяването й чрез публикуване на интернет-страницата на Общински съвет – Русе, съгласно чл. 78, ал. 3 АПК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)