Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 53 от 19.01.2012 г.

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 53
Прието с Протокол № 5/19.01.2012 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.14, ал. 6 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.45, ал.1 и ал.8 от раздел ІІ на ЗЮЛНЦ, чл.15, ал.6 от Наредба № 1 на Общинския съвет за общинската собственост и раздел І, чл.2, ал.1, т.21, раздел ІІ, чл.3, чл.4 и чл.5 от Наредба №2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие да се отдадат под наем за срок от три години помещения частна общинска собственост за клуб на “Регионален съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва” – гр. Русе, в нежилищен имот на ул.“Фердинанд” №3-А, ет.3, стаи №1 и №8, с обща площ от 57,40кв.м. и месечна наемна цена – 39,60 лв. с ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.21, ал.2; раздел ІІ, чл.чл.3, 4 и 5 от Наредба №2 на ОбС.
2. Възлага на Кмета на Община Русе след влизане в сила Решението на Общинския съвет да издаде заповед и сключи договор за наем за срок от три години за посочения в т.1 обект.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)